جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه چهار توده اسفرزه (Plantago ovata) در واکنش به تنش شوری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه‌‌زنی بذر و رشد گیاهچه اسفرزه (ovataPlantago) آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار توده بذر گرگان، مراوه تپه، مشهد و اصفهان و اعمال تنش شوری با استفاده از نمک طعام در پنج سطح 4، 8، 12 و 16 دسی­زیمنس بر متر و آب­مقطر به‌عنوان شاهد بودند. صفات اندازه­گیری شده شامل طول ریشه‌‌چه و ساقه­چه، وزن خشک ریشه‌‌چه و ساقه­چه، نسبت وزن خشک ریشه‌‌چه به ساقه‌‌چه و درصد جوانه‌‌زنی بودند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نشان داد که سطوح مختلف شوری بر صفات اندازه­گیری شده طول ریشه‌‌چه و ساقه­چه، وزن خشک ساقه­چه، نسبت وزن خشک ریشه‌‌چه به ساقه‌‌چه و درصد جوانه‌‌زنی در سطح یک درصد اثر معنی‌‌دار داشت. اختلاف معنی‌‌داری بین توده‌‌ها از لحاظ صفات ذکر شده بالا در سطح یک‌درصد و صفت وزن خشک ریشه‌‌چه در سطح پنج‌درصد مشاهده شد. اگر‌‌چه واکنش توده‌‌های بذری مورد آزمایش نسبت به سطوح شوری متفاوت بود، اما در همه سطوح شوری وزن خشک گیاهچه نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که دو توده بذر مشهد و گرگان تحمل به تنش شوری بیشتری نشان داده و ممکن است در اصلاح این گیاه برای تحمل تنش شوری منبع مناسبی باشند. 

کلیدواژه‌ها