تغییر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در اقاقیا (Robinia pseudoacacia L) و عرعر Ailanthus altissima Mill. Swingle)) در واکنش به آفت‌زدگی در ماه‌های مختلف سال

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اثر ماه‌های مختلف سال (‌فروردین تا شهریور) و آفات بر غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در برگ درختان اقاقیا (.Robinia pseudoacacia L) و عرعر(Ailanthus altissima Mill. Swingle)  در این تحقیق اندازه‌گیری شد. عرصه جنگلی با گونه‌های اقاقیا و عرعر در ایستگاه تحقیقات دانشکده کشاورزی مغان انتخاب گردید. مساحت منطقه مورد بررسی در هر منطقه جنگلی 3 هکتار در نظر گرفته شد و در هر منطقه چهار قطعه نمونه با پراکنش تصادفی سیستماتیک انتخاب گردید. در هر یک از قطعات، پنج درخت سالم و پنج درخت آفت‌زده انتخاب و نشانه‌گذاری شد. نمونه‌های برگ درختان به فواصل ماهانه (6 بار در کل آزمایش) جهت تجزیه و تحلیل برداشت شدند و غلظت پرولین و کربوهیدرات‌های محلول با روش اسپکتروفتومتری تعیین و مقایسه شد. با توجه به نرمال بودن داده‌ها، از آزمون تی غیر‌جفتی جهت مقایسه داده‌ها در درختان سالم و آفت‌زده استفاده شد و برای مقایسه اثر ماه‌ها با یکدیگر بین درختان اقاقیا و عرعر در هر ماه، از آزمون Duncan استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که در ماه‌های خشک (از تیر تا شهریور) میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در برگ‌های درختان نسبت به بقیه ماه‌های سال افزایش معنی‌داری می‌یابد. همچنین میزان این مواد در درختان آفت‌زده نسبت به درختان سالم بیشتر بود و وزن تر و خشک برگ‌ها در درختان آفت‌زده کمتر از درختان سالم بود. از آنجا که افزایش میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گیاهان می‌تواند به‌عنوان عاملی جهت مقاومت بالای گیاه جهت زیست در شرایط سخت بیان گردد به این‌وسیله می‌توان به شناسایی گونه‌های مقاوم پی برد.

کلیدواژه‌ها