شناسایی تنوع سوماکلونال با استفاده از نشانگرهای پراکسیداز و میکروستلایت در Eucalyptus microtheca F. Muell

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش ایجاد تنوع سوماکلون در کشت درون شیشه Eucalyptus microtheca بود. برای این منظور ریزنمونه‌های سرشاخه‌های سبز نهال یک‌ساله E. microtheca در محیط MS (با نیمی از مقادیر NH4NO3 و KNO3) همراه با سطوح متفاوت هورمون‌های NAA (α-Naphthalene Acetic Acid)، Kin (Kinetin) و TDZ (Thidiazuron)کشت گردیدند. به‌عنوان نشانگر بیوشیمیایی، الگوی باندهای پراکسیداز به روش PAGE در گیاهچه‌های باززایی شده، بررسی شد تا تأثیر مقادیر متفاوت هورمون TDZ بر روی مکان‌های ژنی بیان‌کننده این آنزیم مشخص شود. به‌طوری‌که‌یک مکان ژنی دیمر، یک مکان ژنی تترا‌مر و دو باند اپی‌ژنتیک وجود داشت و تغییرات ژنوم گیاهچه‌های سوماکلون با استفاده از نشانگر مولکولی SSR ارزیابی گردید. دو پرایمر استفاده شده نشان دهنده وجود چند شکلی بودند. تجزیه و تحلیل‌های آماری ناپارامتری وجود اثر معنی‌دار توالی‌های ساده تکرار شونده بر آلل‌های پراکسیداز را تأیید نمود. بنا به نتایج پایداری مکان ژنی دیمر در مقادیر مختلف TDZ کمتر از مکان ژنی تترامر بود، همچنین همبستگی بیشتری میان آلل‌های مکان ژنی تترامر و توالی‌های ساده تکرار شونده وجود داشت.

کلیدواژه‌ها