گرده‌افشانی مصنوعی و جوانه‌‌زنی درون شیشه‌‌ای تخمدان‌‌های بارور شده در بید (Salix alba)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

به منظور دستیابی به روش تکثیر جنسی در درخت بید با تکثیر غیر‌‌جنسی فعال برای ایجاد تنوع ژنتیکی و گزینش پایه‌‌های برتر، گرده‌‌افشانی کنترل شده و جوانه‌‌زنی درون شیشه­ای تخمدان بارور شده آن انجام شد. با انتقال شاخه‌‌های گلدار پایه نر به گلخانه، دانه گرده جمع‌‌آوری شد. گرده‌‌افشانی مصنوعی بر روی شاخه‌‌های گلدار پایه مادری در قالب روش ترکه و آب در اتاقک ایزوله در گلخانه انجام شد. برای جوانه‌‌زنی جنین تخمدان­های 10، 14 و 21 روزه پس از سترون­سازی به محیط‌‌کشت MS و Half-MS (نصف عناصر پرمصرف پیشنهادی در یک لیتر محیط‌‌کشت MS) منتقل شدند. تجزیه و تحلیل داده‌‌های حاصل نشان داد که از نظر جوانه‌‌زنی اختلاف معنی‌‌داری بین سنین مختلف جنین وجود دارد و بیشترین درصد جوانه‌‌زنی متعلق به جنین با سن 14 روزه مشاهده شد (5/72%). علیرغم عدم وجود اختلاف معنی‌‌دار بین محیط‌‌های کشت MS و Half-MS در تحریک جوانه‌‌زنی جنین، بیشترین درصد جوانه‌‌زنی جنین در محیط‌‌کشت MS بدست آمد (3/63%). تنوع مورفولوژیکی زیادی در میان گیاهان حاصل از کشت تخمدان‌‌ دیده شد. سی وهفت گیاه پس از انجام موفق سازگاری تدریجی در گلخانه و در مزرعه مستقر شدند.

کلیدواژه‌ها