بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ‌‌های بادام کوهی (Amygdalus scoparia.L) با بررسی صفات ریختی، بیوشیمیایی و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران پست‌الکترونیک: memam@rifr-ac.ir

2 کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

4 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

5 استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

چکیده

گونه بادام کوهیscoparia L.)  Amygdalus ) به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم دارویی و تجاری از خانواده گل سرخ و مقاوم به خشکی و گرماست. با توجه به اینکه کشور ما دارای آب و هوای خشک بوده، توسعه کشت و کار گونه‌های مختلف بادام در مناطق مناسب ضروری به‌نظر می‌رسد. گونه بادام کوهی به طور طبیعی بذر تلخ تولید می‌کند و تاکنون بذر تنها یک پایه از این گونه در شهرستان نائین، شیرین گزارش شده است و با توجه به اهمیت شیرین بودن بذر این گونه از نظر اقتصادی و نیز به‌منظور حفظ ذخایر ژنتیکی در عرصه‌های طبیعی، در این تحقیق ژنوتیپ‌هایی از این گونه با بذر تلخ و شیرین و براساس خصوصیات ریختی و ترکیبات شیمیایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. صفات ریختی نظیر طول و عرض برگ، طول شاخه و دمبرگ، وزن بذر و مغز ژنوتیپ‌های مختلف اندازه‌گیری و مقایسه شدند. تجزیه شیمیایی عصاره‌ و مقایسه آن با استاندارد، برای تعیین میزان آمیگدالین آنها انجام شد. استخراج پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر دو پایه (با بذر شیرین و تلخ) نیز با استفاده از تکنیک SDS-PAGE، پروفیل ژنوتیپ‌هایی از این گونه را مشخص نمود. از نظر صفات ریختی، نتایج نمایانگر آن بود که میانگین طول شاخه، طول و عرض برگ، قطر و وزن بذر در مورد پایه شیرین کمتر از پایه تلخ بود ولی میانگین طول دمبرگ در مورد پایه شیرین بیشتر از پایه تلخ و در مورد عرض برگ در هر دو ژنوتیپ مقادیر، با هم مساوی بودند. نتایج بررسی‌های شیمیایی عصاره بذر نیز نمایانگر میزان کمتر آمیگدالین در ژنوتیپ شیرین نسبت به تلخ بود. نتایج حاصل از پروفیل پروتئینی، تفاوت‌هایی را بین دو پایه مشخص نمود و نشان داد که با استفاده از این روش می‌توان برای مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های مختلف این گونه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها