اثر تنش کم‌آبی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه مرتعی قلم (Boiss. Fortuynia bungei)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 مربی

چکیده

استفاده مؤثر از منابع آب در جهت رشد مطلوب گیاهان باید همواره مورد توجه قرارگیرد. به­منظور بررسی اثر  سطوح مختلف تنش آبی بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه قلم (bungei Boiss. Fortuynia)، آزمایشی در سال1390 در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش تیمارهای خشکی شامل تیمار 100 درصد، 50 درصد و 25 درصد ظرفیت زراعی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزایش تنش خشکی موجب کاهش معنی­دار قابلیت آب و کاهش سطح     برگ ویژه و افزایش محتوی پرولین (01/0P<) شد، به­طوری­که بیشترین مقدار پرولین (3/39 میلی­گرم برگرم بافت تر گیاه)، کمترین میزان قابلیت (33- بار) و سطح برگ ویژه (224/17 سانتیمتر بر گرم) مربوط به تیمار 25 درصد ظرفیت زراعی بود. به­طورکلی نتایج این تحقیق حکایت از این مطلب داشت که گیاه قلم با به‌کارگیری برخی سازوکارهای دفاعی در برابر تنش خشکی از قبیل کاهش قابلیت آب، کاهش سطح برگ ویژه و افزایش تجمع پرولین قابلیت سازگاری با شرایط خشک را دارد. بنابراین استفاده از این گیاه برای ظرفیت­سازی عرصه­های بیابانی، مراتع و فضای سبز شهری برای بهره­گیری بهتر از منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها