مقایسه سطوح پراکسیدازی و کاتالازی کلن‌‌های مختلف Populus euramericana

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

صنوبر اروآمریکانا از گونه­های مهم زراعت چوب در کشور ما به‌شمار می­رود. امروزه کلن‌های متعددی از این گونه غیر بومی وارد کشور شده است اما تفاوت‌های فردی آنها از نظر فیزیولوژیک برای ما ناشناخته و مهم می­باشد. هدف این تحقیق تعیین تفاوت‌های پنج کلن مختلف آن از نظر دو آنزیم مهم گیاهی شامل پراکسیداز و کاتالاز به‌عنوان بیونشانگرهای محیطی از اواخر تابستان تا اوایل بهار است. بدین منظور مطالعات کمی آنزیم‌ها به روش اسپکتروفتومتری بر روی نهال‌های حاصل از تکثیر غیرجنسی آنها  انجام شد. بیشترین تفاوت کلن‌ها از نظر سطوح پراکسیدازی در اسفندماه و از نظر سطوح کاتالازی در دی‌ماه مشاهده شد. همچنین روند تغییرات پراکسیداز کلن‌ها از آبان تا اسفندماه عکس کاتالاز بود. به­طورکلی نتایج نشان داد که فعالیت پراکسیداز کلن 51/45 در انتها و آغاز فصل رویش و همچنین فعالیت هر دو آنزیم کلن‌های 41/561 و 214I  در ماههای سرد سال با سایر کلن‌‌ها دارای بیشترین تفاوت بود.

کلیدواژه‌ها