استفاده از نشانگر RAPD برای ارزیابی گوناگونی ژنتیکی برخی از گونه‌های آویشن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3 استاد، اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

سیزده نمونه از گیاه دارویی آویشن، شامل10 نمونه از گونه بومی Thymus daenensis  و نمونه‌های دیگر مربوط به گونه‌های T. migricus, T. pubsence  و T. fedtschenkoi مورد ارزیابی‌ ژنتیکی قرار گرفتند. به‌منظور ارزیابی تنوع مولکولی نمونه‌های آویشن، DNA ژنومی به صورت بالک با استفاده از روش CTAB با کمی تغییرات، استخراج گردید. برای انجام واکنش PCR از20 آغازگر رپید استفاده گردید که تنها 8 آغازگر باندهای واضح و تکرارپذیر را نشان دادند. از مجموع 97 باند تولید شده 61% باندها چند شکل بودند. بیشترین تعداد قطعه تکثیر شده (16عدد) مربوط به آغازگرOPA9 و کمترین تعداد (8 عدد) مربوط به آغازگر OPP3 بود. نمونه‌های شماره 8 (daenensis subs daenensis T.) و 10 ( T. daenensis subs daenensis) در کمترین فاصله ژنتیکی (شباهت 92%)  نسبت به هم و نمونه‌های شماره 2 ( T. migricus ) و 11 (T. daenensis subs daenensis) در دورترین فاصله (شباهت 75%) نسبت به هم قرار داشتند. میانگین تنوع ژنی نی برابر با 2087/0 به‌دست آمد. دندروگرام ترسیم شده در فاصله ژنتیکی 80% دو گروه اصلی را بین 13 نمونه مشخص کرد. در یک گروه نمونه‌هایی از سه گونهT. migricus ،T. daenensis  و T. pubsence قرار گرفتند و در گروه دوم دو گونهT.daenensis subs daenensis   و T. fedtschenkoi قرار گرفتند. به‌طورکلی بررسی تنوع در ژنوتیپ‌های آویشن با استفاده از نشانگر رپید نشان داد که این نشانگر در شناسایی نواحی چند شکلی و تخمین فاصله ژنتیکی و مدیریت ژرم‌پلاسم می‌تواند مفید باشد

کلیدواژه‌ها