بررسی نوع محیط کشت و تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر باززایی درون‌شیشه‌ای گیاه دارویی و مرتعی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران

2 استادیار، گروه علوم خاک‌شناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، ایران

چکیده

DOR: 98.1000/1735-0891.1398.27.144.53.1.1576.41
 اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus) از گونه­ های مهم دارویی و مرتعی متعلق به تیره نعنا می‌باشد. در این تحقیق تکثیر انبوه این گیاه با روش کشت بافت بررسی شد. پس از ضدعفونی جوانه‌های جانبی و انتهایی به­ عنوان ریزنمونه در کلرید جیوه 1/0 درصد، سه بار شست‌وشو با آب‌مقطر استریل حاوی اسید سیتریک به غلظت 1/0 درصد، در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) (1962) بدون تنظیم‌کننده رشد گیاهی استقرار یافت. سپس گیاهچه‌ها برای انجام پرآوری به همین محیط کشت، شامل ترکیب چهار غلظت‌ بنزیل آدنین (BA) (0/0، 5/0، 1، 5/1 میلی­گرم بر لیتر) و سه سطح ایندول بوتیریک اسید (IBA) (0/0، 01/0 و 1/0 میلی­گرم بر لیتر) در 12 تیمار و 8 تکرار منتقل شدند. نتایج نشان داد که بیشترین شاخه­ زایی در محیط کشت موراشیگ و اسگوگ با غلظت 1 میلی­گرم بر لیتر بنزیل آدنین و 01/0 میلی­گرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید با متوسط 5/5 شاخه به­ دست آمد. برای ریشه­ زایی محیط­‌های کشت موراشیگ و اسگوگ و لینسمایر و اسگوگ (LS) (1956) مورد بررسی قرار گرفتند. در این محیط­ ها از پنج سطح ایندول بوتیریک اسید (0، 05/0، 1/0، 1 و 2 میلی­گرم بر لیتر) استفاده شد و 95 درصد گیاهچه­ ها در محیط کشت موراشیگ و اسگوگ با 2 میلی­گرم بر لیتر ایندول بوتیریک اسید ریشه‌دار شدند. در نهایت، 83 درصد گیاهچه‌های ریشه­ دار شده در محیط پیت و پرلیت با نسبت 2 به 1 با موفقیت سازگار گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 Alizadeh, M., and Hosseini, B., 2013. The Effect of type of mass and BAP on regeneration of (Hyssopus officinalis L.). Journal of Horticultural Science (Science and Technology of Agriculture), 27(2): 207-201. (in Persian with English abstract).
-  Azadi, P., and Bagheri, H., 2003. Plant breeding using tissue culture technique. Hamedan, University of Bo Ali Sina, First Edition, (in Persian with English abstract).
-  Begum, F., Amin, N., Azad M.A.K., 2002. In vitro rapid clonal propagation of Ocimum basilicum L. Plant Tissue Culture  and biotechnology Journal, 12: 27-35.
-  Echeverrigaray, S., Basso, S., Andrade., L.B., 2005. Micropropagation of Lavandula dentata from axillary buds of field-grown adult plants . Biologia Plantarum, 49(3): 439–442
-  Ghotbzadeh Kermani, S., Poursidi, S., Mohammadi, G., Moeini, A., and Baghizadeh, A., 2012 Regenaration of Cardaria draba L. through tissue culture, Agricultural Biotechnology Journal, 1: 151-133. (in persion with English abstract).
-  Hassanzadeh, M.K., Emami, S.A., Asili, J., Tayarani Najaran, Z., 2011. Review of the essential oil composition of Iranian Lamiaceae. Journal of Essential Oil Research, 23:1–40
-  Kamali, K., Majidi, E., Zarghami, R., 1995. Determination of the most suitable culture medium and growth conditions for micropropagation of GF677 (Hybrid of Peach and Almond). Tarbiat Modares University, Master's Thesis, Agricultural Engineering (Horticulture). (in Persian with English abstract).
-  Mozaffarian, V., 1997. Flora of Yazd, Yazd Publishing House, (in Persian)
-  Mozaffarian, V., 1996. A dictionary of Iranian plant names. Tehran, Iran: Farhang Mo’aser Publishers (in Persian).
-  Murashige, T. and Skoog, F., 1962. "A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures". Physiologia Plantarum. 15 (3): 473–497.
-  Narimani, R., Moghadam, M., and Maharb, S., 2016. Evaluation of micropropagation in of Nepeta nuda.L as a medicinal plant, 7(4): 397-387.
-  Sadeghian, S., Ranjbar, G., and Kazemi. 2014. Study and selection of suitable hormone composition for regeneration of and proliferation of Basil plant. Agronomy correction research, 6(13): 46-40.
-  Sadeghian, M., Hakimi, M.H., Sodaeizadeh, H., 2015. Effect of drought stress on some physiological and morphological characteristics of Hymenocrater yazdianus. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 7:110–119
-  Saha, S., Tulsi, D., and Ghosh, P., 2010. Micropropagation of Ocimum Klimandscharikum Guerke (Labiatae). Polish Academy of Sciences and Jagiellonian university. Acta Biological Cracoviensia Series Botanica, 52:50-58.
-  Shahriari, S., Khanahmadi, M., Tahvilian, R., 2013. The study of essential oil of Hymenocrater longiflorus Benth growing in Paveh. Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences, 2:111–115.
-  Skala, E., and Wysokinska, H., 2004. In vitro regeneration of Salvia nemorosa L. from shoot tips and leaf explants. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant, 40:596–602.
-  Soodmand, M., Mohamadi Sani, A., Jalilvand, M.R., 2015. Phytochemical analysis, total phenolic and flavonoid content, and antioxidant activity from aerial parts of Hymenocrater calycinus (Boiss). Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4:141–145.
-  Taherpour, A., Maroofi, H., Changizi, M., et al. 2011. Chemical compositions of the essential oil and calculation the biophysicochemical coefficients of the components of Hymenocrater longiflorus Benth. of Iran. Journal of Nature and Science, 3:104–108.
-  Timouri, S., M., Kocheki, A., and Mahallati, M., 2011 The effects Comparison of different culture media on the direct regeneration Hymenocrater platystegius plant. Seventh Biotechnology Conference of the Islamic Republic of Iran (in Persian with English abstract).
-  Utrishi, M., and Moradi, K., 2014. Investigation of callus and indirect organogenesis of sweet pepper plant  (Capsicum annuuml.) under in vitro culture conditions, 27(3): 355-346 (in Persian).