بررسی خصوصیات پروتئین‌های محلول در هفت گونة علوفه‌ای با استفاده از تکنیک SDS-PAGE

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

چکیده

پنج نوع علوفه شامل یونجة آفتاب خشک، شبدر، اسپرس، توت‌روباه و ذرت سیلو شده همراه با دو نوع علوفة مرتعی شامل Lolium perenne و Glyceria plicata fries به منظور تعیین درصد پروتئین محلول و تأثیر این نوع پروتئین بر تجزیه‌پذیری آنها مورد آزمایش واقع شدند. بعد از عصاره‌گیری علوفه‌ با آب فاقد یون (دیونیزه)، پروتئین محلول در آب اندازه‌گیری و رسوب داده شد و از آن برای ژل الکتروفورز استفاده گردید. از باقیماندة مواد حاصل از عصاره‌گیری نیز به منظور تعیین قابلیت تجزیه‌پذیری در آزمایشگاه (in vitro) با اندازه‌گیری گاز تولیدی، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که بالاترین درصد پروتئین محلول (تصحیح شده برای کل پروتئین موجود در نمونه) مربوط به علوفه توت روباه (34/5%) و کمترین درصد پروتئین محلول مربوط به علوفة مرتعی Glyceria plicata fries (64/3%) بود که اختلاف بین این دو از نظر آماری معنی‌دار می‌باشد (05/0P<). ترسیب پروتئینهای محلول در آب یونجه، اسپرس، ذرت سیلو شده و گونة مرتعی لولیوم با استن 75% انجام و با استفاده از تکنیک SDS-PAGE جداسازی پروتئین‌ها صورت گرفت. باقیمانده‌های ناشی از عصاره‌گیری با آب نیز هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری با نمونه‌های کامل از نظر تولید گاز ندارند که این خود دلالت بر عدم نقش مؤثر پروتئین‌های محلول در آب بر تجزیه‌پذیری مواد علوفه‌ای در شکمبه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Fairbairn, R., Alli, I. and Baker, R. E., 1988. Proteolysis associated with the ensiling chopped alfalfa. J. Dairy Sci. 71:152.
Grum, D. E., Shockey, W. L. and Weiss, W. P., 1991. Electrophoretic examination of alfalfa silage proteins. J. Dairy Sci. 74:146.
Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. and Randall, R. J., 1951. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193: 265–275.
Makoni, N. F., Shelford, J. A., Nakai, S., Fisher, L. J., and Majak, W., 1993. Characterization of protein fractions in fresh, wilted, and ensiled alfalfa. J. Dairy Sci. 76:1934.
McDougal, E.I., 1949. Studies on ruminant saliva. 1. The composition and output of sheep’s saliva. Biochem. J. 43: 99.
Nugent, J.H.A., Johns, W. T., Jordan, D. J., and Mangan J. L., 1983. Rates of proteolysis in the rumen of the soluble proteins casein, Fraction I (18s) leaf protein, bovine serum albumin and bovine submaxillary mucoprotein. Br. J. Nutr. 50:357.
Nugent, J. H., and Mangan, J . L., 1981. Characteristics of the rumen proteolysis of fraction I (18s) leaf protein from lucerne (Medicago sativaL.). Br. J. Nutr. 46:39.
Peltekova, V.D. and Broderick, G. A., 1996. In vitro ruminal degradation and synthesis of protein on fractions extracted from alfalfa hay and silage. J Dairy Sci. 79:612.
SAS User’s Guide: Statistics, Version 6.03, 4th Ed. 1988. SAS Inst., Inc., Cary, NC.