بررسی روشهای شکست خواب بذر در گون Astragalus tribuloides

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران

چکیده

به منظور بررسی شکست خواب بذر در گیاه گون گونه Astragalus tribuloides آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه حبوبات دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با هشت تیمار و سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل چند روش سرمادهی و چند روش نفوذپذیرکردن پوسته بذر بودند. نتایج نشان داد که در میان تیمارهای خواب شکنی، تیمارهای خراش‌دهی و همچنین تیمارهای خراش‌دهی به‌همراه 7 و 14 روز سرمادهی، از لحاظ میزان جوانه‌زنی (97%-96%)، سرعت جوانه‌زنی و بنیه بذر اختلاف معنی‌داری با سایر تیمار‌ها نشان دادند. بذرهای قرار گرفته تحت تیمار 7 روز سرمادهی (بدون خراش‌دهی) درصد جوانه‌زنی بسیار پایینی داشتند، ولی بذرهای خراش داده شده چه در معرض سرما و چه بدون سرما بیشترین درصد جوانه‌زنی را داشتند. بنابراین می‌توان گفت که خواب بذر در این گونه بیشتر به علت پوسته سخت بذر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


معصومی، ع.، ا.، 1365. گون‌های ایران (جلد اول گون‌های یکساله). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
معصومی، ع.، ا.، 1369. گون‌های ایران (جلد چهارم). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
عیسوند، ح. و علیزاده، م.، ع.، 1383. بررسی برخی فاکتورهای کیفیت فیزیولوژیکی بذر (درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی و شاخص بنیه) گیاه دارویی بادرشبویه Dracocephalum moldavic L. تحت شرایط آزمون پیری زودرس. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 11(2):255-249.
عیسوند، ح.،. مداح عارفی، ح. و توکل افشاری، ر.، 1384. بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliqosus. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 13(1):84-67.
نصیری، م.، 1373. بررسی عوامل مؤثر بر خواب، جوانه‌زنی و نمو بذرها، انتشارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 63 صفحه.
Abdul-baki, A.A. and Anderson, J.D., 1973. Vigor determination in soybean seed by multiplication. Crop Sci., 3:630-633.
Baskin, C. C. and Baskin, J. M. 1998.seeds, ecology, biographe and  evolution of dormancy and germination. Academic Press, New York.
Bewley. J. D., 1997. Seed germination and dormancy. The plant cell. 9: 1055-1066.
Ellis, R. H., Hong, T. D. and Roberts, E. H. 1985. Handbook of seed technology for genebanks.Volume ΙΙ. Compendium of specific germination information and test recommendations. Handbook for genebanks, No.3, IBPGR.
Kaye, T. N., 1997. Seed dormancy in high elevation plants: Implications for ecology and restoration. Conservation and management of native plants and fungi. Native plants society of Oregon.
Maguire, J. D., 1962. Speed of germination in selection and evaluation for seedling vigor. Crop Sci., 2:176 -177.
Nasreen, S., Akbar., M. Y. S. Mohmand and Ashraf M. Malik, 2002. Study of seed dormancy mechanisms. Causes and control.Asian journal 0f plant Science. 2: 210-212.
Rios, J. L. and Waterman, P. G. 1997. A review of the pharmacology and Toxicology of Astragalus. Phytotherapy Research.11:411- 418.
Stout, D.1998. Rapid and synchoronous germination of cicer milkvetch seed following diurnal temperature priming. Crop Sci.181:263-266.
Susko. D. J., Mueller J.P. and Spears. J.F. 2001. An evaluation of methods for breaking seed dormancy in kudzu (Pueraria lobata). Can. J. Bot. 79: 197-203.
Townsend, C. E and Ginnies, W. M. 1972. Temperature requirements for seed germination of several forage legumes. Agron. J. 64: 809-812.