بررسی همبستگی‌های کاریوتیپی به منظور سنجش قرابت ژنتیکی جمعیتهای مختلف گونه Stipagrostis pennata

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم تحقیقات

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 محقق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه‌های جنس Stipagrostisدر زمره گراسهایی هستند که به‌طور عمده در مناطق خشک به‌ویژه در شنزارها می‌رویند. برخی از گونه‌های این جنس علاوه بر اهمیت مرتعی در تثبیت شنهای روان نیز اهمیت زیادی دارند. در این پژوهش تأثیر مناطق جغرافیایی با شرایط اقلیمی متفاوت بر ویژگیهای کروموزومی جمعیتهایی از گونه Stipagrostis pennata مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش کارل‌پیرسون، همبستگی بین جمعیتها بر اساس ویژگیهای مختلف اندازه‌گیری شده کروموزومی، محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که جمعیتها از نظر طول بازوی کوتاه، طول بازوی بلند و همچنین طول کل کروموزوم دارای همبستگی معنی‌دار (1%P<) می‌باشند. در مورد نسبت بازوی کوتاه به بلند و همچنین نسبت بازوی بلند به کوتاه همبستگی‌های ضعیفتر (5%P<) مشاهده گردید. بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که شرایط اقلیمی متفاوت در اکثر موارد تأثیر چندانی بر روند تغییرات ویژگیهای کروموزومی در گونه Stipagrostis pennata نداشته است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شریعت، آ. میرزایی ندوشن، ح. مداح، ا.، 1381. مطالعه کاریوتیپی گونه‌هایی از جنس Stipagrostis. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران،9 : 25-37.
میرزایی ندوشن، ح.، حاج منیری، م.، شیدایی، م.، نجاحی، ر. و احمدی، م.ر.، 1379. بررسی سیتوژنتیکی ارقامی از کلزا(Brassica napus)  و روند همبستگی کاریوتیپی ژنوتیپها. پژوهش و سازندگی، 46: 16-20.
میرزایی ندوشن، ح.، مهرپور، ش.، رضایی، م. و رشوند، س.، 1381. مطالعات مقدماتی کاریوتیپ جمعیتهایی از گونه Aloe litralis.. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران، 9: 49-73.
میرزایی ندوشن، ح.، زبرجدی، ع. و کریم زاده، ق.، 1381. مطالعه کاریوتیپی و مورفولوژیکی جمعیتهایی از گیاه مرتعی بروموس (Bromus tomentellus). پژوهش و سازندگی، 54: 22-27.
Reinhard, B., D. Frank, and Rudiger, P. 1999. On the life cycle of Stipagrostis scoparia hillocks. Jornal of Arid Environments, 42: 177-186.
Watson, L. and Dallwitz, M.J. 1992. Grass General of the World, www.fao.org.