کلیدواژه‌ها = تجزیه واریانس مولکولی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 26، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 196-206

رسول محمدی آلاگوز؛ رضا درویش زاده؛ احمد علیجانپور؛ حمید حاتمی ملکی؛ رویا حیدری


2. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 135-137

سعید اسفندیاری؛ محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صادق اسفندیاری


3. بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌هایی از بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) با استفاده از نواحی بین ریزماهواره ژنومی

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 156-167

علی اشرف مهرابی؛ سمیرا محمدی؛ پیمان غلامی؛ علیرضا اطمینان