کلیدواژه‌ها = آگروپایرون
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 358-371

حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی