نویسنده = فاطمه امینی
تعداد مقالات: 2
1. روابط بین عملکرد علوفه و اجزای آن در نتایج نسل اول پنج واریته ساختگی فسکیوی بلند (.Festuca arundinacea Schreb)

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-131

فاطمه امینی؛ آقافخر میرلوحی؛ محمد‌مهدی مجیدی؛ فهیمه امینی؛ حمیدرضا دستجرد


2. تجزیه الگوی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد علوفه در فسکیوی بلند با استفاده از روش چند متغیره AMMI

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 134-152

محمد مهدی مجیدی؛ پروانه عسکری نیا؛ فاطمه امینی؛ مریم ابراهیمیان؛ آقافخر میرلوحی