موضوعات = کشت بافت گیاهی
تعداد مقالات: 31
1. اثر نوع ریزنمونه، محیط کشت و تنظیم‌کننده‌‌های رشد‌گیاهی بر کالوس‌زایی و باززایی غیرمستقیم نخودشیرین (Lathyrus odoratus L.)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 98-107

مهدی بذرافکن؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی


2. ریزازدیادی اکالیپتوس گونه Eucalyptus citriodora H

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 86-97

زهرا ابروش؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


3. تأثیر اکسین و برخی ترکیبات سیگنالی بر رشد و تولید متابولیت‌های ثانویه در کشت درون‌شیشه‌ای قره‌قاط ( Vaccinium arctostaphylos L)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 45-58

مهران نوروزپور؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ‌زاده مصدق؛ رسول اصغری ذکریا


4. بررسی اثر غلطت آنتی‌اکسیدان‌های مختلف بر‌کاهش قهوه‌ای شدن کالوس و تولید ذی‌توده آن در دو گونه از شیرین‌بیان Glycyrrhiza glabra و G. uralensis

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 120-131

مریم اله دو؛ منصور امیدی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ علیرضا عباسی؛ براتعلی فاخری


5. بهینه‎سازی باززایی کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides Lam)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 143-151

اعظم مومنی؛ فاطمه ذاکر تولایی؛ فرهاد شکوهی فر؛ محمد خیرخواه


7. اثر عوامل مختلف بر رویان زایی بدنی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 108-119

صغری رضایی‌گنجه؛ ، مریم دهستانی اردکانی؛ کاظم کمالی علی‌آباد


8. تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 201-211

سمیرا جعفری؛ محمدحسین دانشور؛ محمدرضا صالحی سلمی؛ امین لطفی جلال آبادی


9. انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 289-301

عباس صفرنژاد؛ مریم شورورزی؛ مرضیه دلیر


10. تأثیر گونه و تنظیم‌کننده‌های رشد گیا‌هی بر شاخه‎زایی و ریشه‌زایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 337-347

نوربخش تیموری؛ دانیال کهریزی؛ وحید عبدوسی؛ عبدالحمید پاپزن


11. تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهی (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 13-23

حسین میرزایی‌ندوشن (داوری)؛ میترا امام؛ سمیه اعزازی؛ سپیده کلاته جاری


12. واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-56

صدف خسروان؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ عباس قمری زارع؛ محمدعلی ابراهیمی


13. مطالعه اثرات ترکیب محیط‌کشت و نوع ریزنمونه در بهینه‌سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.)

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 148-159

حسین مرکی؛ عادل سپهری؛ علی جعفری مفیدآبادی


14. باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-12

عباس صفرنژاد؛ هادی درودی


16. اثر تنظیم‎کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی و باززایی درون شیشه‌ای گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 232-242

ساریسا حسین پناهی؛ محمد مجدی؛ قادر میرزاقادری


17. مطالعه کشت ‌بافت گیاه بومادران هزاربرگ Achillea millefolium L.

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 336-348

فیروزه چلیبان؛ نوشین راجعیان؛ مریم پیوندی


18. تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 296-304

میترا امام؛ شکوفه شهرزاد؛ طیبه سهیلا نراقی


19. مطالعه کشت بافت در گیاه دو پایه ترشک (Rumex acetosa L)

دوره 15، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 273-283

علی محمد شکیب؛ مانا احمد راجی؛ مهناز عروجلو؛ علی ایزدی‌دربندی


20. بررسی کالوس‌زایی و باززایی گیاه در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv) با استفاده از کشت تخمدان

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1386، صفحه 231-242

شهاب سادات؛ محمد حسن عصاره؛ علی جعفری‌مفید‌آبادی؛ سیدرضا طبائی‌عقدایی؛ عباس قمری زارع


21. تأثیر ژنوتیپ و تنظیم کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گل محمدی Rosa damascena Mill.

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1386، صفحه 222-230

سیدرضا طبائی عقدائی؛ لیلا میرجانی؛ میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ عباس قمری زارع


22. تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 129-141

معصومه مدرس؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی؛ علی رمضانی


23. ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1386، صفحه 142-158

مریم اکبری‌خباز؛ عباس قمری زارع؛ مه لقا قربانلی؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام


24. بهینه سازی کشت بافت آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) برای تولید اسید رزمارینیک

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-9

حلیمه حسن پور؛ فرانسواز برنارد؛ حسین شاکر


25. تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری

دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 170-174

میترا امام؛ شکوفه شهرزاد؛ طیبه سهیلا نراقی؛ معصومه خان حسنی؛ یحیی حمزه‌پور