کلیدواژه‌ها = کاریوتیپ
تعداد مقالات: 27
1. ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏ های Bromus و Genea از جنس بروموس

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 82-96

هوشمند صفری؛ علیرضا زبرجدی؛ دانیال کهریزی؛ علی اشرف جعفری


2. بررسی سیتوژنتیک جمعیت‌های گونه Plantago major در شمال‌غرب ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 305-314

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ ساره سادات کاظمی


3. بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‌هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare) با استفاده از شاخص‌های کاریوتیپی

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 142-155

نازنین مرادزاده؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر؛ هومن شیروانی


5. بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه‌های شمال غرب ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 132-139

رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع


6. بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 140-149

فروزش حسینی؛ محمد جعفر آقایی؛ شاهین واعظی؛ محمود خسروشاهلی


7. بررسی تنوع کاریوتیپی 4 گونه از جنس Poa L

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 295-303

رویا مقیمی فام؛ احمد رزبان حقیقی


8. بررسی ویژگی¬های کاریولوژیکی در چند جمعیت از گونه Aegilops biuncialis مناطق مختلف شمال‌غرب ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 202-212

فاطمه احمدپور؛ رسول اصغری¬زکریا؛ حسین شهبازی


9. بررسی کاریوتیپی چهار گونه آویشن (Thymus spp) T. lancifolius) ،T. daenensis ، T. fedtschenkoi و pubescens T.)

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 241-250

زهرا دفتری؛ عبّاس صفرنژاد


10. ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 251-262

شکوه مسعودیان خوازنی؛ حسین زینلی؛ مهدی یوسفی


11. بررسی کاریوتیپی تعدادی از جمعیت‌‌های ارزن معمولی و ارزن دم روباهی

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 239-248

مریم السادات سلامتی؛ حسین زینلی؛ مهدی یوسفی


12. مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 55-62

کاظم یوسف زاده؛ سعداله هوشمند؛ حسین زینلی


13. مطالعه کاریوتیپی چهار گونه از زیرجنس بادام

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 304-312

رضا توکلی بنیزی؛ علی ایمانی؛ عیسی ظریفی؛ محمد جعفر آقایی؛ عبدالله محمدی


14. مقایسه ویژگی‌‌های کاریوتیپی جمعیت‌‌های یک‌ساله و چندساله گونه‌‌های جنس Lolium

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 182-194

فروغ شریفان؛ جواد مظفری؛ اختر توسلی؛ محمدرضا عباسی


15. بررسی تنوع کاریوتیپی درون گونه‌ای در 17 ژنوتیپ Agropyron elongatum L.

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-69

عادله رافضی؛ محسن فرشادفر؛ عزت الله فرشادفر


16. بررسی قرابت بین گونه‌ای در هشت گونه از جنس Tragopogon براساس ویژگی‌های کاریوتیپی

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 112-121

رویا مقیمی فام؛ میر حبیب منافی؛ احمد رزبان حقیقی


17. بررسی سیتوژنتیکی برخی از جمعیت‌های گونه‌های دیپلوئید جنسOnobrychis موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 158-171

سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی ضیایی نسب


18. مطالعه کاریوتیپی 5 جمعیت رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) بومی ایران

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

لیلی صفایی؛ حسین زینلی؛ زهرا جابرالانصار


19. بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.)

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 27-36

هوشمند صفری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ نسرین جلیلیان؛ مهدی ضیائی نسب


20. بررسی سیتوژنتیکی برخی از گونه‌های جنس شبدر (Trifolium spp.)، در استان آذربایجان شرقی

دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387، صفحه 106-116

حمیده جوادی؛ سید محسن حسام زاده حجازی


21. مطالعه ویژگیهای کاریوتیپی جمعیتهایی از گونه گیاهی سبد Stipagrostis pennata با استفاده از تجزیه به مؤلفه‌های اصلی

دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1385، صفحه 194-201

علی قربان آزاد؛ حسین میرزایی‌ندوشن؛ آناهیتا شریعت


22. مطالعه کاریوتیپی گونه هایی از جنس Salsola

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 443-463

نجاتعلی سالار؛ حسن مداح عارفی؛ مصطفی اسدی؛ عبدالرضا نصیرزاده


23. مطالعه کاریولوژیکی گونه هایی از جنس نخود (.Cicer L)

دوره 11، شماره 3، بهار و تابستان 1382، صفحه 357-371

ناهید حبیبی؛ منوچهر خردنام؛ عبدالرضا نصیرزاده


24. تنوع کاریوتیپی در گونه‌های مختلف جنس بروموس(Bromus spp.)

دوره 11، شماره 1، بهار 1382، صفحه 53-61

حسین میرزایی ندوشن؛ آناهیتا شریعت


25. مطالعه کاریوتیپی گونه‏هایی از جنس Stipagrostis

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1381، صفحه 25-38

آناهیتا شریعت؛ حسین میرزایی ندوشن؛ امیر مداح