تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

واکنش فیزیولوژیکی گیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) به تنش در ایستگاه تحقیقات بیابان‌‌‌‌‌‌‌زدایی شهید صدوقی یزد با طول جغرافیایی "9 '11o54 و عرض جغرافیایی "30 ' 4o 32 و در سال 84-1380 مورد ارزیابی قرار گرفت. با کاشت و استقرار نهالهای تاغ یکساله در لایسیمترهای وزنی، نسبت به اعمال تیمارهای رطوبتی شامل ظرفیت گلدانی (شاهد)، یک سوم ظرفیت گلدانی و تنش خشکی اقدام شد. طرح در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و با سه تکرار اجرا گردید. در سال دوم پس از اعمال تیمار‌های رطوبتی نسبت به اندازه‌گیری خصوصیات فیزیولوژیکی شامل پتانسیل آب گیاه، پتانسیل اسمزی برگ و پتانسیل اسمزی ریشه در ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور به فاصله پانزده روز یک‌بار اقدام گردید. با هدف بررسی اثرات متقابل عوامل محیطی از جمله حرارت بر ویژگیهای فیزیولوژیکی مذکور، اندازه‌گیریها در صبح قبل از طلوع آفتاب و بعدازظهر انجام شد. براساس نتایج بررسی‌ها پتانسیل آب گیاه، پتانسیل اسمزی برگ و پتانسیل اسمزی ریشه به طور معنی‌داری )01/0(p< تحت تأثیر تیمارهای رطوبتی قرار گرفتند. زمان اندازه‌گیری نیز تأثیر معنی‌داری )01/0(p< بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه داشت. تاریخ اندازه‌گیری نیز از نظر تأثیر بر خصوصیات فیزیولوژیکی اختلاف معنی‌داری )01/0(p< با یکدیگر داشتند. همچنین نتایج این بررسیها نشان داد که یکی از عوامل مؤثر بر مقاومت به خشکی در تاغ، پایین بودن پتانسیل آب در گیاه بوده که ناشی از پایین بودن پتانسیل اسمزی برگ می‌‌باشد. تغییرات پتانسیل اسمزی در طول روز و در ماههای مختلف نشان از تطابق اسمزی بالای گیاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها