بررسی و مقایسة فعالیت کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در اندام‌‌های مختلف گونه بارانک (Sorbus torminalis (L.) Crantz)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

رفتار گیاهان ارتباط ویژه‌ای با فعالیت آنزیم پراکسیداز دارد. این آنزیم به‌عنوان یک شاخص مناسب جهت بررسی چگونگی تاثیرات عوامل زیست‌محیطی بر روی فیزیولوژی گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تحقیق با هدف بررسی نقش و فعالیت آنزیم پراکسیداز در اندام‌های مختلف گونه بارانک ((L.) Crantz Sorbus torminalis) در منطقه جنگلی فریم استان مازندران انجام شد. تعداد 40 پایه درخت بارانک انتخاب گردیده و متعاقبا اقدام به بذرگیری و تهیه نهال از هر پایه به‌صورت جداگانه گردید. به منظور بررسی کمی و کیفی آنزیم پراکسیداز در قسمتهای مختلف درخت بارانک، در پایان فصل تابستان چهار پایه بارانک با شرایط تقریباً مشابه از نظر وضعیت کیفی، ارتفاع، قطر برابر سینه و در فاصلة نزدیک نسبت به همدیگر، انتخاب نموده و از قسمتهای مختلف نمونه‌برداری شد. پس از تهیة نمونه‌های مورد نظر و عصاره‌گیری از آنها، مطالعات کمی توسط دستگاه اسپکتروفتومترUV، و مطالعات کیفی با استفاده از روش پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز (PAGE)انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از نظر فعالیت کمی میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در شاخه 186/0 و در برگ 085/0 می‌باشد. این تفاوت از نظر آماری در سطح احتمال 99 درصد معنی‌دار است. همچنین تعداد باندهای ایزوآنزیمی شاخه (15 باند) بیشتر از باندهای ایزوآنزیمی برگ (12 باند) بود.

کلیدواژه‌ها