روش تولید آنزیم‌های DNA پلیمراز Taq و Pfu

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

آنزیم­های پلیمر کننده DNAی Taq و Pfu از آنزیم­های بسیار مهم در مطالعات ژنتیک مولکولی هستند و در آزمایشگاه­های مولکولی در حجم زیادی مورد استفاده قرار می­گیرند. این تحقیق به منظور تامین آنزیم­های یاد شده جهت آزمایشگاه­های پرمصرف و یک روش ساده خالص کردن این آنزیم­ها از بقایای باکتری انجام گردید. ابتدا پلاسمیدهای حامل ژن­های تولید کننده آنزیم­های Taq و Pfu به طور جداگانه به نژادی از باکتری E. coli منتقل شد. باکتری­های تراریخته بر روی محیط‌کشت 2x SOB به مدت 5/4 ساعت در دمای 37 درجه سانتیگراد کشت شده و بعد آنزیم تولید گردید، آنزیم­های مورد نظر با روش خاصی که در تحقیق حاضر ارائه گردیده استخراج و خالص سازی گردیدند. به منظور آزمون کارآیی و تعیین میزان پرکننده مورد نیاز جهت رساندن غلظت آنزیم به سطح مطلوب از ماده رنگ‌آمیزی Bradford استفاده گردید. کارآئی و خلوص آنزیم­های تولید شده در مقایسه با آنزیم تجاری موجود در آزمایشگاه در تکثیر قطعه­ای از DNA ژنوم گیاه آرابیدوپسیس اکوتیپ کلمبیا توسط PCR مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین روش ارائه شده در این تحقیق برای تولید آزمایشگاهی و محلی آنزیم‌هایTaq و Pfu با خلوص بالا توصیه می­گردد.

کلیدواژه‌ها