بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه آنغوزه (Ferula assafoetida) در برابر تنش شوری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه مقاومت به شوری  در آنغوزه (Ferula assafoetida)،  سه اکسشن (بشرویه، کاشمر و طبس) از این گونه در شرایط کشت هیدروپونیک تحت تیمار‌‌های مختلف شوری قرار داده شدند. جهت تعیین درصد و سرعت جوانه زنی، بذر گیاهان پس از ضد عفونی، تحت شرایط سرمای مرطوب 4 تا 5 درجه سانتی‌‌گراد به مدت 19 روز قرار گرفتند. بذرهای جوانه زده به لیوان‌‌های حاوی محلول غذایی منتقل و پس از طی یک هفته از رشد، گیاهچه‌‌ها به محیط‌کشت هیدروپونیک تحت شرایط تنش شوری (NaCl) منتقل گردیدند. آزمایش در قالب طرح کاملا" تصادفی با 3 تیمار ( 0، 50 و 100 میلی مولار NaCl) و 3 تکرار انجام شد. گیاهان تحت تنش پس از اندازه‌‌گیری طول ساقه و ریشه ، وزن‌‌ تر و خشک آنها سنجیده شد. همچنین میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسیم بعد از 15 روز و میزان تجمع پرولین ساقه و ریشه آنغوزه طبس در 4 مرحله زمانی (بعد از 1، 5، 10 و 15 روز) اندازه‌گیری شد.  نتایج نشان داد که اکسشن‌های مورد مطالعه آنغوزه تا غلظت 100 میلی‌مول NaCl، به شوری تحمل نشان می‌‌دهند. اکسشن های مختلف تحت تیمار شوری تفاوت معنی داری در شاخصهای طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه، میزان عناصر و تجمع پرولین نسبت به همدیگر و شاهد نشان دادند. بیشترین کاهش رشد در برابر تنش شوری در مقایسه با شاهد در اکسشن کاشمر و کمترین کاهش در اکسشن بشرویه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها