بررسی خصوصیات جوانه‌‌زنی بذر و رشد رویشی گیاهچه پنج اکوتیپ فستوکای پا بلند (Festuca arundinacea) در واکنش به سرما

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

صفات مختلف مرتبط با جوانه‌‌زنی و استقرار 5 اکوتیپ فستوکای پا‌ بلند (Festuca arundinacea) در شرایط آزمایشگاه، گلخانه و اتاقک رشد مورد بررسی قرار گرفتند. در شرایط آزمایشگاه، اعمال تیمار سرما روی بذرهای اکوتیپ‌‌ها به مدت دو هفته در دمای°C 4 در مقایسه با شاهد انجام شد. در گلخانه و اتاقک رشد، علاوه بر خصوصیات جوانه‌‌زنی، میزان پنجه‌دهی و اندازه سطح برگ هم ارزیابی گردیدند. در گلخانه، ابتدا بذرهای اکوتیپ‌‌ها با پیش‌سرما به مدت دو هفته و بعد با تناوب دمایی°C5±20 به مدت 16 ساعت در روشنایی و دمای °C 5-12 به مدت 8 ساعت در تاریکی کشت شدند و اعمال تیمار سرما هم با دمای°C 4 در دومرحله 15 و 35 روزه سن رشد گیاهچه‌‌ها به مدت دو‌ هفته انجام شد. در شرایط اتاقک رشد، اعمال تیمار سرما در یک مرحله 15 روزه رشد گیاهچه به مدت دو ‌هفته در دمای°C 4 اعمال شد. نتایج نشان داد که اکوتیپ‌‌های بروجن و اصفهان در واکنش به سرما در هر سه شرایط آزمایش دارای حداکثر درصد و سرعت جوانه‌‌زنی، طول گیاهچه، شاخص بنیه و وزن خشک نسبت به تیمار بدون سرما (شاهد) بودند. در اتاقک رشد، میانگین کل سطح برگ، تعداد پنجه، طول گیاهچه و شاخص بنیه با اعمال تیمار سرما در مقایسه با شاهد دارای افزایش بود. تعداد پنجه دو اکوتیپ کامیاران و مشهد در واکنش به سرما نسبت به شاهد بیشتر بود. در گلخانه نیز، تعداد پنجه و میزان سطح برگ، درصد و سرعت سبز‌شدن، طول گیاهچه و شاخص بنیه و وزن خشک اکوتیپ‌های اصفهان و بروجن با تیمار سرما نسبت به شاهد دارای افزایش بودند. 

کلیدواژه‌ها