مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، تنوع چهار گونه Anthemis متعلق به مناطق مختلف ایران با استفاده از ویژگی‌های کاریولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آلفا برمونفتالین جهت پیش تیمار، محلول لویتسکی جهت تثبیت، سود یک نرمال برای هیدرولیز و استو هماتوکسیلین آهن جهت رنگ‌آمیزی استفاده شدند. صفات و ویژگی‌های کاریوتیپی شامل طول کل مجموع کروموزومی دیپلوئید، درصد شکل کلی، شاخص عدم تقارن، شاخص عدم تقارن درون کروموزومی و شاخص عدم تقارن بین کروموزومی محاسبه شدند. در همه گونه‌های مورد بررسی تعداد کروموزوم‌ها 18=n2 بود. آنالیز کاریوتیپ نشان داد که کروموزوم‌های متاسنتریک در همه گونه‌ها غالبیت داشته و ماهواره بصورت ریز‌ در اغلب آنها قابل مشاهده است و بلندترین کروموزوم‌ و طول کل مجموع کروموزومی به A. altissima تعلق داشت. بر‌اساس جدول دوطرفه استبینز، گونه pseudocotula A. در کلاس کاریوتیپی A1 و گونه‌های A. altissima، A. cotula و A. hyalina در کلاس A2 قرار گرفتند. گونه‌های مورد بررسی شاخص عدم تقارن درون کروموزومی بین 28/0-4/0 و عدم تقارن بین کروموزومی 12/0-15/0 نشان دادند و در مجموع، کاریوتیپ A. pseudocotula متقارن‌تر از سایر گونه‌ها بود. تجزیه خوشه‌ای نمونه‌های مورد بررسی براساس داده‌های کاریولوژیکی نشان داد که رابطه نزدیکی بین A. cotula و A. hyalina وجود دارد. در این بررسی شمارش کروموزومی A. hyalina و A. pseudocotula برای اولین بار گزارش می‌شوند و دیگر شمارش‌ها با گزارش‌های قبلی مطابقت دارند.

کلیدواژه‌ها