تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم اسپرس ایران با تأکید بر صفات زراعی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایران یکی از مهمترین مراکز تنوع ژنتیکی جنس اسپرس (Onobrychis Mill. ) است. در این تحقیق 198 توده بومی اسپرس زراعی (O. vicifolia Scop.Syn O. sativa Lam) جمع‌آوری شده از سراسر کشور با کاشت در مزرعه طی دو سال صفات زراعی- مورفولوژیکی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. تنوع خوبی در بیشتر صفات زراعی دیده شد. در صفت تعداد روز تا گلدهی وجود 40 روز تنوع، مواد مناسب تولید ارقام در گروه‌های مختلف رسیدگی را فراهم می‌آورد. همچنین تنوع مناسبی برای صفت تحمل به سفیدک سطحی و ریزش نیام در مواد دیده شد. براساس نتایج تجزیه رگرسیون رنگ ارغوانی ساقه به‌عنوان یک نشانگر سریع برای گزینش مواد به منظور تولید علوفه بالا مشخص گردید. مواد براساس تجزیه خوشه‌ای به روش K-means و تجزیه به عامل‌ها در سه گروه دسته‌بندی شدند. قرابت گروه‌ها با یکدیگر و صفات برجسته هر گروه بحث شده است. در این تحقیق مجموعه قابل توجهی از ژرم‌پلاسم بومی اسپرس زراعی ارزیابی شده است که می‌تواند در برنامه‌ریزی برای به‌نژادی اسپرس مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها