بررسی تنوع بین و درون جمعیت‌های بلندمازو با استفاده از ویژگی‌های‌ نونهالی آنها

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی

چکیده

جهت بررسی تنوع بین و درون جمعیت­های بلندمازو و تأثیر مبدأ بذر بر برخی از صفات نونهال‌‌های بلندمازو، همین­طور بررسی پایه­های مادری هر مبدأ، بذر لازم از 34 پایه مادری مشخص از رویشگاه­های چمستان، لاویج (حوزه شهرستان نور)، کوهسارکنده و خرم­چماز (حوزه شهرستان بهشهر) (به‌ترتیب با متوسط ارتفاع از سطح دریا 125، 500، 150، 630 متر) جمع­آوری و در ایستگاه تحقیقات پاسند بهشهر (ارتفاع از سطح دریا 26 متر) کاشته شد. در پایان فصل رویش سال اول، تأثیر مبدأ بذر روی صفات زنده­مانی، قطر یقه، ارتفاع کل، طول و حداکثر عرض پهنک، سطح و شکل برگ بررسی، و برترین و ضعیف­ترین پایه­ها در هر مبدأ تعیین شد. نتایج نشان داد که بین مبدأها تنوع معنی­داری از نظر صفات مورد بررسی وجود دارد. در واقع نونهال‌‌های پایه‌های مادری رویشگاه چمستان و سپس خرم­چماز در مقایسه با مبدأهای دیگر از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار بودند. به علاوه اختلاف بین پایه­های مادری در هر رویشگاه نیز از نظر اکثر صفات مورد بررسی نونهال‌‌های آنها در سطح 1 درصد معنی‌دار شد که نشان‌دهنده تنوع درون جمعیتی مناسب این گونه در رویشگاه‌‌های مورد مطالعه است. تجزیه به مؤلفه­های اصلی نشان داد که صفات سطح برگ، طول و حداکثر عرض پهنک، قطر یقه و ارتفاع در تشکیل مؤلفه اول که 70 درصد از واریانس کل را پوشش می­دهد، نقش بیشتری داشتند. تجزیه خوشه­ای نیز ژنوتیپ­ها را در 6 گروه تفکیک نمود.

کلیدواژه‌ها