بررسی تنوع کاریوتیپی در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، بانک ژن گیاهی ملی ایران، کرج

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

به‌منظور بررسی تنوع صفات کاریوتیپی و اندازه ژنوم در کلکسیون گونه Aegilops umbellulata ایران، 96 نمونه از کلکسیون موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد مطالعه فلوسیتومتری و سیتوژنتیکی قرار گرفتند و پارامتر‌‌های کروموزومی در این جمعیت بررسی شدند. بررسی فلوسیتومتری نشان داد که نمونه‌‌های مورد مطالعه دیپلویید هستند. مطالعات سیتوژنتیکی، نتایج حاصل از داده‌‌های فلوسیتومتری را تأیید کرد و تمام گونه‌‌های مورد مطالعه دیپلویید، و عدد پایه کروموزومی آنها 7 X=بود. مقایسه نتایج فلوسیتومتری و کاریوتیپ نمونه‌‌ها، رابطه مستقیم بین محتوای DNA و متوسط طول کروموزومی را تأیید کرد. کاریوتیپ نمونه‌‌های انتخاب شده دارای کروموزوم‌‌هایی متقارن و از نوع متاسانتریک و ساب‌متاسانتریک بودند و در کاریوتیپ نمونه‌های بررسی شده تعداد متفاوتی از کروموزوم‌‌های ماهواره‌‌دار مشاهده شد. ضریب تغییرات نمونه‌‌های بررسی شده به طور متوسط 73/17 بدست آمد. بنابراین بررسی کاریوتیپی و فلوسیتومتری نشان داد که این گونه در درون جمعیت خود نیز دارای تنوع می‌‌باشد. با توجه به پراکندگی وسیع گونه umbellulata Ae. در ایران، و تنوع سیتوژنتیکی در درون گونه نتیجه گرفته شد که این گونه از سابقه تنوع و تکامل زیادی در ایران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها