بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه‌های شمال غرب ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

در این پژوهش ویژگی‌های کروموزومی سه جمعیت مختلف از گونهStachys lavandulifolia Vahl  با استفاده از رنگ‌آمیزی مریستم انتهایی ریشه با هماتوکسیلین مورد مطالعه قرار گرفت. کاریوگرام هر جمعیت تهیه و ویژگی‌های کروموزومی آنها شامل تعداد کروموزوم، طول بازوهای کوچک و بزرگ، شاخص نسبت بازو و طول نسبی برای هر کروموزوم اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم در همه جمعیت‌های مورد آزمایش 68=n2 است و از لحاظ فرمول کروموزومی بین جمعیت‌ها اختلاف وجود دارد. اندازه کروموزوم‌های این گونه کوچک‌ و در جمعیت‌های مورد مطالعه از 93/0 تا 45/2 میکرون متغیر بود. عدد پایه در این گونه 17=x بوده و به نظر می‌رسد گونه S. lavandulifolia Vahl یک گونه تترا‌پلوئید ‌باشد. تنوع بالایی از لحاظ بیشتر ویژگی‌های کروموزومی در جمعیت‌‌های مورد بررسی مشاهده شد. جمعیت سراب و اردبیل با قرار گرفتن در کلاس A2 در دسته‌بندی استبینز کاریوتیپ متقارنی داشتند و جمعیت‌ مشکین‌شهر با قرار گرفتن در کلاس B2 در مقایسه با این دو جمعیت کاریوتیپ نامتقارنی داشت.

کلیدواژه‌ها