ارزیابی کارایی مصرف آب در Agropyron cristatum در مراحل اولیه رشد و در محیط هیدروپونیک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس‌ارشد، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی مصرف آب و مقایسه درصد و سرعت جوانه‌زنی در گونه Agropyron cristatum در محیط هیدروپونیک انجام گردید. اولین بخش از آزمایش در 4 تکرار و هر پتری‌‌دیش حاوی 25 عدد بذر بود. ابتدا بذرها در دمایC˚25 و در رطوبت 90% جوانه‌دار شدند. در این مرحله درصد و سرعت جوانه‌زنی محاسبه گردید. گیاهچه‌های بدست‌آمده، به گلدان‌های حاوی محیط غذایی هوگلند منتقل و در شرایط بدون تبخیر نگهداری شدند. به‌منظور فراهم کردن اکسیژن برای ریشه‌ها از پمپ آکواریوم استفاده گردید. بعد از یک ماه، ماده خشک تولید شده، میزان آب مصرفی و کارایی مصرف آب اندازه‌گیری گردید. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. همچنین یک تجزیه خوشه‌ای بر پایه داده‌های مربوط به ماده خشک افزایش یافته و کارایی مصرف آب انجام شد. نتایج تجزیه واریانس برای ماده خشک افزایش یافته و کارایی مصرف آب تفاوت معنی‌داری را نشان داد. اما برای میزان آب مصرفی تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که میانه و ارسباران بیشترین کارایی مصرف آب را داشتند. تجزیه خوشه‌ای 4 گروه شامل: 1- میانه و ارسباران 2- آلمه و سمیرم 3- خوش‌ییلاق و پرور 4- نبراسکا، اسکی‌شیر، کردستان و ورسک بود (رده‌بندی نمود). همچنین تجزیه واریانس داده‌های مربوط به درصد جوانه‌زنی و سرعت جوانه‌زنی نشان داد که اکسشن‌ها دارای تفاوت معنی‌داری بودند (0.01>p). بنابراین از این آزمایش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اکسشن‌های میانه و ارسباران با بیشترین کارایی مصرف آب، متعلق به مناطق معتدل می‌باشند و با بررسی مقایسه میانگین صفت کارایی مصرف آب و صفات جوانه‌زنی معلوم می‌شود که برتری درصد و سرعت جوانه‌زنی در آزمایشگاه نمی‌تواند معیاری برای برتری در کارایی مصرف آب باشد.

کلیدواژه‌ها