بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت¬های کلپوره (Teucrium polium) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه گلستان، گرگان

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان گرگان

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

4 استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد

5 دانشیار، بخش بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان

چکیده

در این مطالعه تنوع ژنتیکی 6 جمعیت کلپوره (Teucrium polium) جمع­آوری شده از استان­های گلستان، خراسان­شمالی و سمنان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از برگ­های جوان، DNA ژنومی استخراج شد و واکنش­ PCR با استفاده از 8 آغازگر RAPD بر روی DNA ژنومی جمعیت­های مورد مطالعه انجام گردید. براساس نتایج، در مجموع 68 نوار تشکیل شد که 61 نوار (71/89 درصد) چندشکلی نشان دادند. پس از تهیه­ ماتریس صفر و یک از نوارها با استفاده از نرم‌افزار NTSYS-pc و ضریب تشابه جاکارد، ماتریس تشابه محاسبه و تجزیه خوشه­ای به روش UPGMA انجام شد. محدوده تشابه ژنتیکی ژنوتیپ­ها بین 33/0 تا 58/0 بدست آمد. جمعیت رامیان بیشترین تفاوت را با سایر جمعیت­ها نشان داد و در گروهی مجزا قرار گرفت. بیشترین شباهت نیز بین جمعیت مراوه­تپه و گرماب مشاهده شد. نتایج این مطالعه اطلاعات لازم را برای برآورد سطح تنوع ژنتیکی در مجموعه­های ژرم‌پلاسمی جمعیت­های کلپوره مورد بررسی برای استفاده در مطالعات ژنتیکی و اصلاح نباتات فراهم نمود. همچنین نتایج حاصل بیانگر آن است که RAPD روش مناسبی برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در میان جمعیت کلپوره می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها