بررسی شکستن خواب و جوانه‌زنی بذر Astragalus siliquosus

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

3 دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، اصلاح نباتات.

چکیده

جهت بررسی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذرAstragalus siliquosus Boiss.آزمایشی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر بخش تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی با هفت تیمار و 3 تکرار به صورت طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل چند روش نفوذ پذیر کردن پوسته و اعمال سرمادهی بودند. نتایج نشان داد که حدود 95% خواب بذر A. siliquosus ناشی از عدم نفوذپذیری پوسته نسبت به آب و باقی مربوط به عوامل فیزیولوژیکی است. مناسب‌ترین تیماری که بدون داشتن اثرات نامطلوب بر جنین، پوسته بذر را نسبت به آب نفوذ پذیر نمود، خراش دهی با کاغذ سنباده بود. کاربرد توام این تیمار با تیمار سرمادهی، سبب برطرف شدن بیش از 98 درصد خواب بذر گونه مذکور گردید. تیمار پیش سرمایی که همراه با خراش دهی مکانیکی استفاده شد، سرعت جوانه‌زنی را به طور چشمگیری افزایش داد، اما تفاوت معنی‌داری در وزن تر و وزن خشک ایجاد نکرد. تیمار اسید سولفوریک گرچه درصد جوانه‌زنی را افزایش داد اما بیشترین درصد بذرهای مرده نیز به ‌این تیمار اختصاص داشت. سایر تیمارها از نظر درصد جوانه‌زنی تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد نداشتند

کلیدواژه‌ها


پیمانی، ب. و طریقی، ع.، 1363. اصلاح مراتع فرسوده از طریق: بررسی فصل کشت، عمق، روش و میزان کشت بذر نباتات مرتعی مقاوم به خشکی. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
قهرمان، ا. 1378. فلور ایران، جلد 20، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
معصومی، ع. 1379. گون‌های ایران، جلد چهارم، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
 
Abdul-baki, A. A. and Anderson, J. D., 1973. Vigor determination in soybean seed by multiplication. Crop Sci., 3: 630-633.
Agrawal, R. L. 1992. Seed technology. Oxford and IBH Publishing Co. LTD. New Delhi.
Baskin, C. C. and Baskin, J. M., 1998. Seeds, ecology, biogeography, and evolution of dormancy and germination. Academic Press, New York.
Ellis, R. H., Hong, T. D. and Roberts, E. H., 1985. Handbook of seed technology for genebanks. Volume II. Compendium of specific germination information and test recommendations. Handbook for genebanks, No.3, IBPGR.
Iinternational Seed Testing Association. 1985. Seed Sci. and Technol., 13, 299-355.
Kaye, T. N., 1997. Seed dormancy in high elevation plants: Implications for ecology and restoration. In T. N. Kaye, A. Liston, R. M. Love, D. L. Luoma, R. J. Meinke, and M. V. Wilson. Conservation and management of native plants and fungi. Native Plants Society of Oregon, Corvallis, Oregon.
Maguire, J. D., 1962. Speed of germination in selection and evaluation for seedling vigor. Crop Sci. 2: 176-177.
Rios, J. L. and Waterman, P. G., 1997. A review of the pharmacology and Toxicology of Astragalus. Phytotherapy Research. 11,411-418.
Stout, D., 1998. Rapid and synchronous germination of cicer milkvetch seed following diurnal temprature priming. J. Agron. Crop Sci. 181: 263-266.
Scott, S. J., Jones, R. A. and Williams, W. A., 1984. Review of data analysis method for seed germination. Crop Sci. 24: 1192-1199.
Townsend, C.E. and Ginnies, W. Mc., 1972. Temprature requirments for seed germination of several forage legumes. Agron. J. 64:809-812.