ریزازدیادی گونه کیکم ( (Acer cinerasens از طریق کشت سرشاخه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116-13185

چکیده

درخت کیکم (Acer cinerasens)، یکی از گونه‌های مهم و با ارزش جنس افرا ((Acerاست که در ناحیه رویشی زاگرس رشد می‌کند. مشکلات متعدد ازدیاد آن از طریق روشهای معمول تکثیر به‌ویژه ریشه‌زایی سخت قلمه‌های درختان بالغ ‌افرا، ما را به انجام این تحقیق رهنمون ساخت. در پژوهش حاضر، امکان ریزازدیادی درخت کیکم به روش کشت سرشاخه‌ای (جوانه انتهایی و ریزقلمه: جوانه سبز شده از قلمه‌های شاخه درخت بالغ)، بررسی شد. ابتدا نمونه‌ها از پایه‌های برگزیده در رویشگاههای طبیعی گیاه واقع در جنگلهای منطقه سرچهان شیراز و قلاجه کرمانشاه در فصول مختلف سال، برداشت شد و پس از سترون‌سازی با تیمار‌های متفاوت، ‌در محیط‌های کشت MS و DKW مستقر شدند. مناسب‌ترین شاخه‌زایی و رشد طولی از جوانه و ریزقلمه در محیط MS دارای غلظت 4/1 نیترات) با ترکیب هورمونی 5/0 میلیگرم در لیتر2ip  و 1/0 میلیگرم در لیترکینتین و 05/0 میلیگرم در لیتر TDZ و 01/0 میلیگرم در لیتر IBA و 25/0 میلیگرم در لیتر GA و آسکوربیک اسید 100 میلیگرم در لیتر بدست آمد. تیمارهای مختلف ریشه‌زایی بر شاخه‌های تکثیر یافته اعمال شد، ولی نتیجه آن مثبت نبود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امام، م. و ایزدپناه، م.، 1379. ریزازدیادی گردوی بالغ ایرانی (Juglans regia) به شیوه کشت بافت. فصلنامه تحقیقات ژنتیک گیاهان مرتعی و جنگلی ایران (1). انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صفحه 73-53.
باباییان، م.، 1380. بررسی اوت اکولوژی کیکمAcer monspesonalumsubsp.Cinerasens  در سه منطقه استان فارس (فیروزآباد، سرچهان و سپیدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز:178.
Biondi, S., Canciani, L. Bagni, N., 1984. Uptake and translocation of benzyladenin by elm shoots cultured in vitro. Can.J. Bot,62:2385 -2390.
Bonga, J.M., Aderkas, P.V., 1992. In vitro culture of trees, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht: 35-39.
Chalupa,V., 1987a. European Hardwood. In: J M Bonga and Durzan, D. J (eds) Cell and Tissue Culture in Forestry, vol 3: Gymnosperms, Angiosperms, Palms, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht: 224-246.
Chalupa,V., 1990. Plant regeneration by somatic embryogenesis from cultured immature embryos of oak (Quercus robur) and Linden (Tillia cordata Mill). Plant Cell Reports, 9 : 398-401.
Cheng,T.Y., 1978. clonal propagation of woody plant species through tissue culture techniques. proc Int plant propagators Soc, 28 : 139-155.
Curir,P., Sumerect V., Termini, A., 1990. Flavonoide accumulation is correlated with adventitious root formation in Eucalyptus gunnii Hook micropropagated through axillary bud stimulation. Plant Physiol, 92: 1148-1153.
Driver,J. A & Kuniyuki, H., 1984. In vitro propagation of Paradox walnut root stocks (J.hindsii* J. regia ). Hort Science, 19:507-509.
Enjarlic, F. & Lardet, L., 1988. Contamination of primary culture in tropical areas. Acta Hort, 225: 57-65.
Mclaughtin, J & Karnoskey, D. F., 1989. Controlling vitrification in Larix deciduas viaculture media manipulation. Canadian J for Res, 19: 1334-1337.
Mcclelland, M.T., Smith. MAL., Carothers, Z.B, 1990. The effects of in vitro and ex vitro root initiation on the subsequent microcutting root quality in three woody plants. Plant cell tissue organ culture, 23: 115-123.
Mcgranahan, G.H., 1987. Tissue culture of Juglans. In: Bonga and Durzan(edt). Cell and Tissue Culture in Forestry.vol 3, Martinus Nijhoff  (pub): 261-271.
McCown, B.H. and Sellmer, J.C., 1982. Media and physical environment. In: Bonga, J.M and D.J. Durzan. Cell and Tissue Culture in Forestry. VoL 1, General principles and Biotechnology. Martinus Nijhoff Publishers, Pordrecht: 4-17.
Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised Medium for rapid growth and bio- assays with tobacco Tissue Culture. Physiologia plantarum, 15: 473-597.
Northcote, D.H.,Wright, k. 1972. Induced root differentiation in Sycamore callus. J Cell Sci 11: 319-337.
Rohr, R. 1985. Vegetative propagation of wavy grain Sycamore maple (Acer pseudoplatanus L) (Personal communication).
Sanjose, M.C., 1988. Factors effecting in vitro propagation of Quercus.robur L.Tree physiol, 4: 281-290.
Vieitez, J., Vieitez. E, 1987. Identification of two compounds correlated with the lack of rooting capacity of chestnut cuttings. Tree physiology, 3:247-255.
20. Withers, L.A., 1976. Studies on the growth in culture of plant cells.XII. Fine structural features of Acer pseudoplatanus L. J Exp Bot, 27:1073-1084.