تکثیر درخت سفید پلت از طریق کشت تخمدان بالغ (Populus caspica)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116- 13185

چکیده

به‌منظور تکثیر انبوه گونه در حال انقراض سفید پلت Populus caspica، روش کشت درون شیشه‌ایی تخمدان بالغ مورد استفاده قرار گرفت. جهت جوانه زنی جنین، تخمدانها پس از 14 روز از کپسولهای توسعه یافته حاصل از گرده‌افشانی طبیعی و گرده‌افشانی مصنوعی در قالب روش ترکه و آب ایزوله و به محیط‌های کشت MS، half-MS و SS فاقد هورمونهای رشد گیاهی منتقل شدند. مقایسه میانگین اثرات محیط کشت در جوانه زنی جنین نشان داد که ‌اختلاف معنی‌داری میان محیط‌های کشت و نوع گرده‌افشانی برای جوانه زنی جنین در سطح یک درصد وجود دارد. بیشترین جوانه زنی جنین در کشت تخمدان 14 روزه سفید پلت در محیط کشت half-MS (محیط کشت نیمه قدرت) اتفاق افتاد (74/27 عدد از هر کپسول). تعداد متوسط نهالهای بدست آمده‌از کشت تخمدانهای با گرده‌افشانی طبیعی کمتر از تخمدانهای حاصل از گرده‌افشانی مصنوعی بود (به‌ترتیب 46/19 و 77/24 گیاهچه در هر تخمدان کشت شده) و اختلاف معنی‌داری در سطح یک درصد میان آنها مشاهده شد. گیاهچه‌ها در ارتفاع 3 الی 5 سانتیمتری قبل از انتقال به گلدان، در داخل شیشه‌های مربا که حاوی محیط کشت مشابه بازکشت شدند. تعداد زیادی گیاهچه پس از انجام موفق سازگاری تدریجی ابتدا به گلدان و بعد به عرصه منتقل شدند.

کلیدواژه‌ها


 1. ثابتی، ح.، 1354. صنوبر در ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
 2. ثابتی، ح.، 1355. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی.
 3. جلیلوند، ح.، 1367. بررسی انتشار جغرافیایی و شرایط اکولوژیکی گونه سفید پلت در جنگلهای شمال، پایان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه مازندران.
  1. Gaget, M., Said, C., Dumas, C. and Knox, R.B., 1984. Pollen Pistil interaction in interspecific crosses of Populus (section Aigerios and Leuce), pollen adhesion hydration and cellose responses. J. Cell Sci. 72:184-192.
  2. Murashige, T. and Skoog, F., 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with Tobacco tissue cultures. Physiol. Plant. 15:473-479.
  3. Noh, E.R., Kao, Y. B. and Lee, S. K., 1986. Hybridization between incompatible poplar Species through ovary and embryo culture. Res. Rep. Inst. For. Genet. 22:9-14.
  4. Savka, M. A., Dawson, J. O., Jokela, J. J. and Skirvin, R. M., 1987. A liquid culture method for rescuing immature embryos of eastern cottonwood. Plant Cell Tissue Organ Cult. 10: 221-226 1987.
  5. Stettler, R.F., 1980. Interspecific crossability studies in poplars. Theor. Appl. Genet. 58:273-282.
  6. Wright, J.W., 1976. Introduction to forest genetic. Academic Press New York, pp: 463.
 1. Driver, J.A. and Kuniyuki, H., 1978. In vitro propagation of paradox walnut root stocks (Jugland hindsii x J.regia). Hortscience 19:507-509.
 2. Eaton, G.W. and Jamont, A.M., 1992. Embryo sac development in the apricot, Prunus armeniaca L. cv. Constan. Journal of Horticultural Science 86: 95-101.
 3. Furokawa, Y. and Bukovac, M.J.1989. Embryo sac development in sour cherry during the pollination period as related to fruit set..Hort Science 24: 1005-1013.
 1. Guries, R.P. and Stettler, R.F., 1976.  Pre-Fertilization Barriers to hybridization in the poplars. Silvae Genetic 25:37-44.
 2. Heslop Harrrison, J.: Incompatibility and the Pollen-Stigma interaction. A. Rev. PL. Physiol 1975
 3. Jafari, M.A., Modir-rahmati, A., Tavesoli, A., 1998. Application of ovary and ovule culture in P. albaL x Populus euphraticaOLIV hybridization. Silvae Genet. 47:5-6.
 4. Jafari, M. A., and Modir-rahmati, A., 2000. Production of Populus euphratica OLIV. x P. alba L. hybrid poplars through ovary and ovule cultures. Plant Genetic Newsletter. 122:13-15.
 5. Jalili, A. and Jamzad, Z., 1999. Red data book of Iran. Pp. 748.
 6. Knox, R. B., Willing, R. R. and Pryor, L. D., 1972.  Interspecific Hybridization of poplars using recognition pollen. Silva Genet. 21:125-128.
 7. Kouider, M., Skirvin, R. and   Saladin, K. P., 1984. A method to culture immature embryo  of Populus deltoides  in vitro. Can. J. For . Res 14:956-958.
 8. Li, W. and Li, J., 1985. In vitro culture of Hybrid ovules in populus. Sci. Silv. Sin. 21:339-346.
 9. Li, W., Wang, R. and Zhu, X., 1983. On the embryo development and ovule culture of interspecific hybrids between Populus simonii and P.pyrasrmidalis Borkh.  Acta  Bot. Sin. 25: 409-417.
 1. Raquin, C. and Troussard, L., 1993. In-ovary embryo culture as tool for poplar hybridization. Can. J. Bot.  . 71: 1271-1275.
 1. Schreiner, E., 1965. Maximum Genetic improvement of fores trees through synthetic multiclonal hybrid varieties, Proc. 13th Northeast Forest tree Impr. Conf., Albany N. Y., pp.7-13.
24. Zobel, B.J., 1984. Applied forest tree improvement. John Wiely and Sons New York pp: 505.