مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط تاکسونومیکی گونه‌های جنس Lolium با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)، وزارت جهاد کشاورزی، تهران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

Lolium یکی از جنس‌های مرتعی تیره گندمیان و از قبیله Festuceae است. این جنس در ایران رویش طبیعی دارد و در مراتع شمالی و غربی کشور پراکنده است. این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ارتباط تاکسونومیکی این جنس و شناخت حدود گونه‌های آن در ایران صورت گرفته است. مقدار 2/0گرم از بذرهای 18 جمعیت که از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شده یا از بانک ژن مؤسسات تحقیقاتی اخذ شده بود، پس از جدا شدن پوشش‌های آنها، در هاون چینی و با استفاده از ازت مایع ساییده شد و پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر آنها استخراج گردید و با استفاده از ژل پلی اکریل آمید و به روش SDS – PAGE الکتروفورز شد. پس از فرآوری، 21 باند پروتئینی ظاهر شد که هر باند معادل یک صفت تاکسونومیکی منظور گردید. بر مبنای وجود یا عدم وجود باندهای پروتئینی در روی ژلها، جدول داده‌های خام (جمعیت × شماره باند پروتئینی) تهیه گردید و به روش تجزیه به عاملها و تجزیه کلاستر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده مطالعات ریخت شناختی صورت گرفته را تأیید نموده و حاکی از جدایی گونه‌های موصوف به لحاظ تاکسونومیکی بود. گونه‌های خودگشن از گونه‌های دگرگشن جدا شدند و تفکیک خوبی بین گونه‌های هر گروه مشاهده شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


میرجلیلی س. ع.، 1381، بررسی تاکسونومیکی و سیتوتاکسونومیکی جنس Lolium در ایران، رساله دوره دکتری علوم گیاهی گرایش سیستماتیک گیاهی. دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان.
میرزایی ندوشن، ح. و ندرخانی، ه.، 1379. مطالعه کاریوتیپی جمعیت‌های تتراپلویید لولیوم. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران:4.
Balfourier, F., Charmet, G. and Ravel, C. 1998. Genetic differentiation within and between natural populations of perennial and annual ryegrass (Lolium perenne and L. rigidum). Heredity, 81: 100-110.
Bennett, J. S. 1997. A phenetic analysis and lateral key of the genus Lolium (Gramineae), Genetic Resources and Crop Evolution, 44 : 63-72.
Bennett, S. J. and Hayward D. 1999. Electrophoretic differentiation in isolated populations of Lolium rigidum Gaud. Molecular Ecology 8: 123 -131.
Bennett, J. S. 2000. Morphological differentiation in four species of the genus Lolium. Genetic Resources and Crop Evolution, 47: 247 - 255.
Bennett, S. J. 1994. An ecogeographical study of the genus Lolium in Europe. PhD Thesis. University of Birmingham.
Bor, N. L. 1970. Gramineae, In: Rechinger K. H. (eds.) Flora Iranica, 70: 150-184. Akademische Druck-und verlagsansalalt-Gras, Austria.
Bor, N. L. 1968. Gramineae, in: Tounsend C.C., Guest E. and Al-Rawi A.(eds) Flora of  Iraq, 9:208-224. Ministry of Agriculture. Republic of Iraq.
Bulinska – Radomska, Z. and Lester, R. N. 1985. Relationships between five species of Lolium (Poaceae). Plant Systematic and Evolution, 148: 169-175.
Charmet, G., Balfourier, F. 1994. Isozyme variation and species relationship in the genus Lolium L.(ryegrass,Gramineae). Theoretical and Applied Genetics. 87: 641-649.
Chen - Lixue, Fischer H., Jensen U. and Chen - Lx 1996. Accumulation of seed storage proteinsand the taxonomy of poaceae. Plant Systematics and Evolution 206: 1 - 4, 243 - 257.
Clapham, A. R., Tutin, T. G. and Moor, D. M. 1978. Flora of the British Isles, Cambridge University Press, Cambridge.
Emoto, T. 1989. Taxonomic studies of Festuca and Lolium based on isozyme variation. Bulletin of the Akita Prefectural - College of Agriculture. 15, 75-109.
Ferguson, J.M. and Grabe D.F. 1984. Separation of annual and perennial species of ryegrass by gel electrophoresis of seed proteins. Journal of Seed Technology. 9: 137-149.
Ferguson, J. M. and Grabe, D. F. 1986. Identification of cultivars of perennial ryegrass by SDS-PAGE of seed proteins. Crop Sciense. 26: 170-176.
Hubbard, C. E. 1954. Grasses, Penguin Books Ltd, Middlesex.
Humphries, C. J. 1980. ‎Lolium ‎ L.In: T.G. Tutin, V.H. Heyward, N.A. Burgess, D.M. Moore, D.H. Valentins, S.M. Walters and D.A. Webb (Eds), Flora Europea Vol. 5, Alismataceae to Orchidaceae (monocotyledons), pp. 163-154. Cambridge University Press. Cambridge.
Loos, B. P. 1993a. Morphological variation in Lolium (poaceae) as a measurment of species relationships. Plant Systematics and Evolution, 188: 87-99.
Loos, B. P. 1993b. Allozyme variation within and between populations in Lolium (Poaceae). Plant Systematic and Evolution. 188: 101 - 113.
Mill, R. R. 1985. Lolium L. In: P. H. Davis (Ed.), Flora of Turkey and the East Aegean Islands, University Press, Edinburgh.
Murphy, P.M., Culleton, N. and Flaherty, T. 1990. Identification of grass seed cultivars by SDS polyacrylamid gel electrophoresis. Irish Journal of Agriculture Research. 29: 2, 117-127.
Parsa, A. 1950. Flore de l'Iran. vol:V. Publication Du Ministere De l' Education. Museum D'Historie Naturele De Tehran.
Prat, H. 1960. The cytology of certain intergeneric hybrids between Festuca and Lolium. J. Genetics, 28: 113 - 156.
Statsoft, Inc. 1995. Statistica for windows (User Guide), Tulsa, OK, USA.
Terrell, E, E., 1968. A taxonomic revision of the genus Lolium. Technical Bulletin of theUnited States Department of Agriculture, 1392.