تکثیر گونه کیکم (Acer cinerasens) به روش کشت جنین بذری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، گروه تحقیقات زیست فناوری‌، تهران، ص. پ. 116-13185 E-mail:memam@rifr-ac.ir

2 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، گروه تحقیقات زیست فناوری‌، تهران، ص. پ. 116-13185

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، کرمانشاه

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز

چکیده

درخت کیکم (Acer cinerasens)، از گونه‌های مهم و با ‌ارزش جنس افرا ((Acer است. در پژوهش حاضر، امکان تکثیر گونه کیکم به روش کشت جنین بذری بررسی شد. نمونه‌ها از پایه‌ برگزیده در رویشگاه طبیعی گیاه واقع در جنگل سرچهان شیراز در فصول مختلف سال، برداشت و پس از سترون‌سازی با تیمار‌های متفاوت، ‌در محیط کشت MS دارای انواع هورمونهای سیتوکینینی و اکسینی، مورد کشت قرار گرفت. در مورد کشت جنین بذر رسیده، روش کار عبارت از قراردهی بذرها در مقابل آب جاری و بعد سترون‌سازی آنها با محلول کلرورجیوه 1/0 درصد بود. جنین داخل بذرها به محیط کشت مختلف برده شد و محیط MS تغییر یافته، برای رشد جنین مناسب تشخیص داده شد، به‌طوری‌که پس از یک ماه 35% نمونه‌ها در این محیط ایجاد دانه‌رست نمودند. دانه‌رستها بعد از طی مراحل مختلف سازگاری به خاک گلدان منتقل شدند. با توجه به مشکلات تکثیر گیاه کیکم از طریق روشهای مختلف جنسی و غیرجنسی وصول به گیاهچه گونه مزبور از طریق کشت جنین به ‌نوبه خود می‌تواند ارزشمند باشد که در این تحقیق میسر گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بابائیان، م.1380. بررسی اوت اکولوژی کیکم در سه منطقه استان فارس (فیروزآباد، سرچهان و سپیدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز : 178 صفحه.
ثابتی، ح. 1355. درختان و درختچه‌های ایران. انتشارات سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی،784 صفحه.
 
Chalupa, V, 1987.European Hardwood In: Bonga J.M. & Durzan(eds) Cell and Tissue culture in Forestry,vol 3,:Gymnosperms,Angiosperms, Palms, Martinus Nijhoff Publishers,Dordrecht,pp: 224-246 .
Chalupa,V, 1990. Plant regeneration by somatic embryogenesis from cultured immature embryos of Oak (Quercus robur ) and Linden (Tilia cordata Mill). Plant Cell Reports, 9: 398-401.
Murashige, T and Skooge, F., 1962. A revised Medium for rapid growth and bio- assays with Tobacco Tissue Culture. Physiologia plantarum, 15: 473-597.
Zhiri, A. and Jaziri, M., 1994. Factors affecting the In vitro rapid germination of     Taxus embryos and the evaluation of Taxol content in the plantlets. Plant         Cell, Tissue and Organ Culture, 39: 261-263.