بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، صندوق پستی: 116-13185

2 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

نظر به اهمیت سفیدک پودری رز و لزوم دستیابی به روشهای کنترل غیر شیمیایی، میزان آلودگی طبیعی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی نسبت به این بیماری در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. این بررسی روی 40 اکسشن گل محمدی کاشته شده در مزرعه تحقیقاتی گل محمدی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی سالهای 1383 و 84 انجام گرفت. واحد نمونه‌برداری برگ مرکب بود که در هر یک از جهت‌های اصلی جغرافیایی بوته (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) 10 برگ مرکب به صورت تصادفی از بوته جدا شده و درصد برگهای آلوده نسبت به کل برگها محاسبه و به تفکیک ژنوتیپ و جهت ثبت گردید. تجزیه واریانس داده‌ها اختلاف معنی‌داری را (01/0p<) بین ژنوتیپها و برای آلودگی به بیماری نشان داد. مقایسه میانگین ژنوتیپها با استفاده از آزمون دانکن، بالاترین درصد آلودگی با میانگین 39/67 در ژنوتیپ اصفهان 9 و کمترین آلودگی در ژنوتیپهای گلستان 1 و مازندران 1 به ترتیب با میانگین 63/1 و 16/1 مشاهده گردید. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر اختلاف ژنوتیپی گل محمدی در واکنش به بیماری سفیدک سطحی بوده و در ادامه مطالعات برای گزینش ژنوتیپهای برتر در جهت دستیابی به مقاومت بیشتر به این بیماری را پیشنهاد می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- بهداد، ا.، 1366. آفات و بیماریهای درختان و درختچه های جنگلی و گیاهان زینتی ایران. انتشارات نشاط اصفهان. 808 صفحه.
- حمیدی مطلق. ه.، 1384. بررسی تراکم جمعیت و شدت خسارت سوسک شاخک بلند Rosaceae (Ospheranteria coerulescens) و دشمنان طبیعی آن روی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. 128 صفحه.
- خیاط زاده. ب.، 1384‌. بررسی تراکم جمعیت شته رز Macrosiphum rosae و زنجرک گلسرخEdwardsiana rosae  و دشمنان طبیعی آنها روی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. 173 صفحه.
- داماد زاده.م.، 1382. مدیریت تلفیقی گل محمدی در ارتباط با تولید اسانس و گلاب در منطقه کاشان. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان. 215 صفحه.
- طبایی عقدایی. س.ر.، رضایی،م.ب. و جایمند، ک.، a1383. بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) غرب ایران درتولید اسانس. فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 20(4):533
- طبایی عقدایی. س.ر.، سلیمانی، ا. و جعفری، ع. ا.، b1383. بررسی تنوع موجود در دوره گلدهی و مورفولوژی 8 ژنوتیپ گل محمدی (Rosa damascena Mill.). فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 12 (3): 280-265.
- طبایی عقدایی، س.ر. و بابایی، م.، 1382. ارزیابی تنوع ژنتیکی برای تحمل خشکی در قلمه های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از تجزیه های چند متغیره. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 11(1): 51-39.
- طبایی عقدایی، س.ر. و بابایی، م.، 1381. مولفه های مقاومت به خشکی در اکوتیپهای گل محمدی (Rosa damascena Mill.) . اولین کنفرانس علوم و تنوع زیستی گیاهان ایران. ص151.
- طبایی عقدایی، س.ر. و بابایی، م.، رضایی،م.ب.، 1380. مطالعه اختلاف ژنوتیپی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر واکنش به خشکی در مراحل اولیه رشد. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 8: 126-113.
- یوسفی.ب.، طبایی عقدایی، س.ر. و عصاره، م.ح.، 1383. بررسی تنوع موجود میان ژنوتیپهای مختلف گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نظر ریشه زایی قلمه و رشد نهال در کردستان. فصلنامه پژوهشی تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 13 (1): 27-1.
- Anonymous. 2003. Control of powdery mildew in the home garden. http/www.Uoguelph.ca
- Chatani. K., Toyoda, H., Koreeda, Y., Yoshida, K., Tsujino, Y. and Ouchi, S., 1996. Evaluation of resistance of rose cultivars and wild rose to powdery milde and black spot. Annals of the Phytopatholological society of japan. 62:2, 202-206
- Chevallier, A., 1996. The Encyclopedia of Medicinal Plants. Dorling Kindersely, London, pp 336.
- Guenther, E., 1952. The essential oils. Vol.5, Robert E. Krieger Publishing Company Melbourne, Florida, pp 506.
- Ody, P., 1995. The herb society,s complet medicicinal herbal. Dorling Kindersely, London, pp 192.
- Semina, S.N. and.Timoshenko, N.M., 1979. The resistance of species of wild rose to powdery mildew. Mikologia fitopathologiya. 13:6, 496-500.
- Vesser, J., 1996. Investigation of susceptibility of varieties of roses to powdery mildew (Sphaeroteca pannosa var. rosa)., black spot (Diplocarpon rosae) and rust (Phragmidium mucronatum) in public gardens at different locations intermediate report. Gesunde Pflanzen. 48:3, 108-114)
- Wojdyla, A. and Wisniewska-Grzeszkiewicz, H., 1999. Evaluation of susceptibility of rose cultivars and species to powdery mildew (Sphaeroteca pannosa var. rosa). Zeszyty naukow instytutu sadownictwa kwiaciarstwa skierniewicach. 6:177-187.
- Zang, Xi., Xu, Xi., Gong, Su., Zang, Xp., Xu, Xh., Gong, Sf., 2002. Selection of rose varieties to resistance of powdery mildew. Journal of Northeast forestry university. 30:6, 93-94.