تنوع در عملکرد گل و میزان اسانس 25 ژنوتیپ گل‌محمدی در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، ایران پست الکترونیک: :borzooyoosefi@yahoo.com

2 استاد پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 دانشجوی دکترای اصلاح نباتات، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

    گونه گل‌محمدی(Rosa damascena Mill.)  با نام عمومی رز دمشقی (Damask Rose) گل ملی ایران شناخته شده است. به‌منظور رسیدن به تولید گل و درصد اسانس بیشتر، بیست و پنج اکسشن گل‌محمدی در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و شرایط آبیاری قطره‌ای و دوره آبیاری 7 روز یکبار کشت شد. با استفاده از روش تقطیر با آب از گلبرگ آنها اسانس استخراج شد. صفات عملکرد گل در هکتار، تعداد گل در بوته و میزان اسانس بررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تنوع معنی‌دار در بین اکسشن‌های مورد مطالعه برای صفات مورد بررسی در سطح 1% بود. همبستگی فنوتیپی صفات نشان داد که عملکرد گل در هکتار و تعداد گل در بوته همبستگی بالایی داشتند، اما این دو صفت با میزان اسانس همبستگی معنی‌داری نداشتند. بر اساس مقایسه میانگین، تجزیه خوشه‌ای و تجزیه تابع تشخیص دو گروه برتر در شرایط آب و هوایی استان کرمانشاه بودند. گروه اول شامل هفت اکسشن اراک، کاشان 5،  رشت، صحنه، اسلام‌آباد غرب، جوانرود2، سنندج و یزد بود که بیشترین میزان تولید گل را داشتند و گروه دوم شامل شش اکسشن ارومیه، کاشان2، کاشان4، هرسین، جوانرود1 و ماهیدشت بود که بیشترین میزان اسانس را داشتند. در نهایت دو اکسشن جوانرود2 و ماهیدشت در مجموع از نظر هر دو صفت تولید گل و اسانس از سایر اکسشن‌ها برتر بودند.

کلیدواژه‌ها