اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد پست الکترونیک: mohammadhadirad@gmail.com

2 استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

3 کارشناس پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون سطح زیر کشت گونه‎های مختلف اکالیپتوس در مناطق خشک و نیمه خشک کشور بر معرفی گونه­های مقاوم به خشکی برای جنگلکاری و توسعه فضای سبز در این مناطق تأکید شده است. به­منظور بررسی اثر رژیم‎های مختلف رطوبتی خاک بر برخی از ویژگی‎های فیزیولوژیکی دو گونه­ از اکالیپتوس (E.microtheca و E.sargentii) و انتخاب گونه برتر از نظر مقاومت به خشکی، آزمایشی با استفاده از لایسیمتر­های وزنی و زهکش‌دار در شرایط طبیعی در ایستگاه تحقیقات بیابان‌زدایی شهید صدوقی یزد به اجرا درآمد. آزمایش با سه تیمار 100% (شاهد)، 70% (تنش متوسط) و 40% (تنش شدید) ظرفیت زراعی در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی و در سه تکرار اجرا شد. نتایج بررسی­های به‎عمل آمده نشان داد که اعمال رژیم‎های مختلف رطوبتی خاک در سطح آماری یک درصد (p<0.001) بر صفاتی مانند سطح ویژه برگ، گنجایش نسبی آب برگ (صبحگاهان)، قابلیت آبی برگ در صبح و بعد از ظهر و گنجایش نسبی کلروفیل در هر دو گونه اختلاف معنی­دار داشتند. در مجموع، می­توان بیان کرد که با کاهش رطوبت خاک، گونه E.sargentii بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و نتوانست در شرایط مشابه، نسبت به گونه E.microtheca در برابر تنش خشکی مقاومت نماید.

کلیدواژه‌ها