تولید دو رگه‌های بین گونه‌ای بین سفیدپلت (Populus caspica) و صنوبر نیگرا (Populus nigra) با استفاده از کشت جنین بالغ

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده

کشت جنین بالغ برای تولید دورگه‌های بین گونه‎ای بین گیاه سفیدپلت (Populus caspica) با صنوبر (P. nigra) مورد استفاده قرار گرفت. گرده‎افشانی دستی بر روی گل ماده شاخه‌های گلدار سفیدپلت با دانه گرده صنوبر نیگرا در قالب سیستم اصلاحی ترکه و آب انجام شد. تخمدان‎های بوجود آمده در سنین مختلف (10، 14 و 21 روز پس از گرده‎افشانی)، ایزوله و برای جوانه‎زنی جنین در شرایط سترون به محیط کشت MS فاقد هورمون‎های رشد گیاهی و حاوی دو غلظت مختلف ساکارز (30 و 60 گرم در لیتر) منتقل شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که اختلاف بسیار معنی‎داری در سطح 1 درصد بین سنین جنین برای جوانه‎زنی آنها وجود داشت. به‌طوری‌که جنین‎های 14 روزه بیشترین مقدار جوانه‎زنی (85%) جنین را در مقایسه با سایر سنین داشتند. اختلاف معنی‎داری بین محیط‌های کشت برای جوانه‎زنی جنین مشاهده نشد، اما اختلاف بسیار معنی‎داری در سطح 1% بین آنها در متوسط رشد رویشی گیاهچه‌ها دیده شد. به‌طوری‌که بیشترین رشد رویشی (متوسط 41 /4 سانتی‎متر) در محیط کشت MS حاوی 60 گرم در لیتر به‎دست آمد. در حالی‌که متوسط 09/2 سانتی‎متر رشد رویشی در محیط کشت MS حاوی 30 گرم در لیتر ساکارز اتفاق افتاد. گیاهچه‌ها به محیط‎های کشت مشابه قبل از انتقال آنها به گلدان‎های حاوی خاک زراعی منتقل شدند. در مجموع پس از انجام سازگاری تدریجی موفق در گلخانه 172 نهال به‌مزرعه منتقل شد.

کلیدواژه‌ها