اثرات تنظیم‌کننده‌های رشد بر باززایی درون شیشه‌ای گیاه عناب (Ziziphus jujuba)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد

چکیده

گیاهان تیره عناب (Rhamnaceae) به‌صورت درخت یا درختچه‌ شامل 50 جنس و 600 گونه هستند که بیشتر در اروپا و نواحی استوایی می‌رویند. میوه‌‌‌های عناب دارای خواص دارویی فراوانی می‌باشند. در این تحقیق اثر شرایط ضدعفونی، محیط کشت و تیمارهای مختلف هورمونی روی میزان آلودگی، باززایی، پرآوری و ریشه‌زایی عناب مطالعه شد. از جوانه‌های انتهایی و جانبی شاخه‌های تهیه شده از درختچه‌های عناب به‌عنوان ریزنمونه استفاده شد. برای سترون‌سازی نمونه‌ها از محلول 02/0 درصد کلرید جیوه به‌مدت 3 دقیقه، اتانول 70 درصد به‌مدت 2 دقیقه و هیپوکلریت سدیم 5/1 درصد به‌مدت 15 دقیقه استفاده شد. از محیط کشت MS با 6 نوع ترکیب هورمونی حاوی غلظت‌های مختلف IBA، IAA، TDZ، BA و BAP استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس میزان باززایی، اختلاف معنی‌داری را بین ترکیب‌های هورمونی مختلف نشان دادند. محیط کشت MS حاوی mgl-1 BAP 2 + mgl-1 IBA 01/0 بیشترین میزان باززایی را به میزان 6/96 درصد نشان داد. البته بین تیمارهای مختلف هورمونی برای پرآوری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین تیمار 5 میلی‌گرم در لیتر IBA به‌عنوان بهترین تیمار ریشه‌زایی معرفی شد.
 

کلیدواژه‌ها