نویسنده = علی اکبر ایمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 85-100

رضا تقی زاده؛ علی اشرف جعفری؛ علی اکبر ایمانی؛ علی اصغری؛ رجب چوکان


2. بررسی تنوع ژنتیکی در اکوتیپ‌های علف‌باغ ( (Dactylis glomerata L.با استفاده از نشانگرهای RAPD

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 214-226

علی اصغری؛ مجید شکرپور؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ الهام پناهی؛ علی اکبر ایمانی


3. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های بنه با استفاده از صفات مورفولوژیک برگ و میوه

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 284-294

یونس رستمی کیا؛ محمد فتاحی؛ علی اکبر ایمانی