کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 20
1. مطالعه الگوی بیان MicroRNAهای دخیل در تحمل تنش خشکی در اجداد و خویشاوندان وحشی و اهلی گندم

دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-14

بتول شهیدی؛ جعفر احمدی؛ صدیقه فابریکی اورنگ


3. تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 314-323

توران فیضی کمره؛ رامین رحمانی؛ حسن سلطانلو؛ محمد متینی زاده


4. تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 232-246

آناهیتا شریعت؛ قاسم کریم زاده؛ محمد حسن عصاره؛ جواد هادیان


5. مطالعه پایداری عملکرد علوفه در اکسشن‌های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش‌های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 358-371

حدیث السادات مدائنی؛ علی اشرف جعفری؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی


6. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام سنتتیک مقاوم به‎خشکی و اکوتیپ‌های رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 249-263

کیوان بهمنی؛ علی ایزدی دربندی؛ اعظم اکبری


8. ارزیابی ریخت‌شناسی و تحمل به تنش خشکی در جمعیت‌هایی از Aegilops cylindrica در ایلام

دوره 23، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 259-276

افسانه نوری؛ علی اشرف مهرابی؛ هوشمند صفری


9. اثرات رژیم‌های مختلف رطوبتی خاک بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی دو گونه از اکالیپتوس (E. microtheca و E. sargentii)

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 125-133

محمّد هادی راد؛ محمّدحسن عصاره؛ مهدی سلطانی


10. ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی در جمعیت‌هایی از Aegilops triuncialis تحت تنش خشکی

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 55-66

زهرا تقی پور؛ رسول اصغری زکریا؛ ناصر زارع؛ پریسا شیخ زاده


11. تجزیه و تحلیل روابط صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ‌های Festuca arundinacea تحت تیمار تنش و عدم تنش خشکی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 343-353

عباس نوروزی؛ محمد مهدی مجیدی؛ محمدرضا سبزعلیان


12. ارزیابی شاخص‌های تحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ‌های فسکیوی‌بلند

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 101-118

مریم ابراهیمیان؛ محمد مهدی مجیدی؛ آقافخر میرلوحی؛ مهدی قیصری


13. اثرات تنش خشکی بر زیست‌توده، برخی شاخص‌‌های رشد و کارایی مصرف آب در اکالیپتوس (Dehnh Eucalyptus camaldulensis).

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 13-27

محمد هادی راد؛ محمد حسن عصاره؛ محمد علی مشکوه؛ مهدی سلطانی


14. اثر تنش خشکی ناشی از PEG در چند گونه یونجة یکساله در شرایط آب‌کشت (Aquaculture)

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 182-197

عباس قمری زارع؛ سعید رضوانی؛ مسیح فروتن


15. مقایسه کارآیی تعرق و محتوی آب نسبی در هشت رقم یونجه در شرایط تنش ملایم خشکی

دوره 14، شماره 3، پاییز و زمستان 1385، صفحه 128-137

علی‌اکبر مقصودی مود؛ مهدی لردان


16. اثرات فیزیولوژیکی تنش ‌آبی بر رشد رویشی سه گونه شبدر یکساله (Trifolium spp.)

دوره 14، شماره 2، بهار و تابستان 1385، صفحه 55-61

سعید معمار؛ عبدالرضا نصیرزاده


17. بررسی امکان مقاوم‌سازی بذر چهار گونه لگوم به خشکی

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 32-37

قاسم خداحامی؛ عبدالرضا نصیرزاده


18. بررسی تحمل به خشکی در جمعیتهای مختلف شنبلیله‌های چندساله

دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1384، صفحه 189-208

مهرناز ریاست؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ علی اشرق جعفری؛ لادن جوکار


19. بررسی اثر تنش خشکی بر جوانه زنی چند گونه اسپرس .Onobrychis sp

دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1382، صفحه 465-479

عبدالرضا نصیرزاده؛ مجید خرم شکوه