نویسنده = شکوه مسعودیان خوازنی
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای کاریوتیپی در گونههایی از جنسهای بابونه L. Tripleurospermum و L. Matricaria

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 251-262

شکوه مسعودیان خوازنی؛ حسین زینلی؛ مهدی یوسفی