کلیدواژه‌ها = Festuca arundinacea
تعداد مقالات: 7
1. تجزیه علیت صفات مؤثر بر عملکرد علوفه در 36 جمعیت ‌ایرانی و خارجی از گونه Festuca arundinacea

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 101-108

محسن فرشادفر؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری؛ ایرج رضایی


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی در اکسشن‌های گونه Festuca arundinaceaدر شرایط دیم استان کرمانشاه

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 314-326

محسن فرشادفر؛ علی‌اشرف جعفری؛ عزت الله فرشادفر؛ ایرج رضایی؛ فرزاد مرادی؛ هوشمند صفری


3. ارزیابی پارامترهای ژنتیکی و ترکیب‌‌پذیری عمومی ژنوتیپ‌‌های فسکیوی بلند

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 249-266

مرضیه شاه نظری؛ براتعلی سیاسر؛ سید مجتبی خیام نکویی؛ رضا محمدی


5. استفاده از شاخص‌های گزینش همزمان در تولید واریته‌های ترکیبی بمنظور اصلاح عملکرد و کیفیت علوفه در فستوکای پابلند در شرایط استان اردبیل

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 273-284

علی اکبر ایمانی؛ علی اشرف جعفری؛ رجب چوگان؛ علی اصغری؛ فرخ درویش


6. تجزیه ژنتیکی عملکرد و کیفیت علوفه در والدین و خانواده‌های ناتنیFestuca arundinacea

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 99-124

علی اشرق جعفری؛ شاهرخ جاورسینه


7. اثر دور آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپهایی ازFestuca arundinacea در چین تابستانه

دوره 12، شماره 4، زمستان 1383، صفحه 345-363

عباس قمری زارع؛ علی قاسم زاده‌ دقیق؛ علی اشرف جعفری