ارزیابی ژرم‌پلاسم‌ یونجه(Medicago Sativa L.) با استفاده از تجزیه‌های آماری چندمتغیره

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، اصلاح‌نباتات (ژنتیک مولکولی)، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

2 نویسنده مسئول مکاتبات، دانشیار، اصلاح‌نباتات، گروه زراعت و اصلاح‌نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان پست‌الکترونیک: Hojat.mazahery@yahoo.co.uk

چکیده

به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی ژرم­پلاسم­ یونجه زراعی و صفات تأثیرگذار بر عملکرد علوفه 30 جمعیت یونجه زراعی چندساله در مزرعه آزمایشی دانشگاه بوعلی­سینا در سال زراعی 1391-1390 مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه خوشه­ای براساس کلیه صفات به‎روش حداقل واریانس WARD، 30 جمعیت را در سه گروه پیشنهادی قرار داد و بیشترین فاصله­ی ژنتیکی در این مطالعه بین جمعیت­های کرج 2122 و زابل 15 مشاهده شد و پیش‌بینی می­شود که تلاقی جمعیت­های مذکور در نسل­های در حال تفرق تنوع مطلوبی برای انتخاب جهت برنامه­های به­نژادی فراهم کند. محاسبه فاصله از مرکز خوشه نشان داد که کمترین فاصله مربوط به خوشه دوم و سوم بود. نتایج تجزیه عاملی، به‎روش واریماکس نشان داد که سه عامل اول در مجموع 65/70 درصد تنوع کل داده­ها را توجیه نمودند. سه عامل اول به‎ترتیب به‎نام­های عامل عملکرد علوفه، مقاومت به سرخرطومی و عامل قامت گیاه نام­گذاری گردیدند.

کلیدواژه‌ها