نویسنده = حامد یوسف زاده
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 168-180

حمید بینا؛ حامد یوسف زاده؛ محمد اسماعیل پور؛ امید اسماعیل زاده


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی نمدار (Tilia sp.) با استفاده از الکتروفورز پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 337-344

حامد یوسف زاده؛ اباصلت حسین زاده کلاگر؛ مسعود طبری؛ علی ستاریان؛ مصطفی اسدی


3. بررسی تنوع در خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه گونه داغداغان (L. Celtis australis) در شرایط جغرافیایی مختلف

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 88-99

مهرداد زرافشار؛ مسلم اکبری نیا؛ حامد یوسف زاده؛ علی ستاریان