دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار و تابستان 1386، صفحه 1-84 
3. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa arabica در ایران

صفحه 10-20

عباس پورمیدانی؛ حسین باقری؛ حسین میرزایی‌ندوشن


4. بررسی صفات مورفولوژیکی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ (Haloxylon aphyllum) در شرایط اکولوژیکی یزد

صفحه 21-41

علی میرحسینی؛ حسین میرزایی ندوشن؛ ناصر باغستانی میبدی؛ عباس زارع زاده


5. بررسی تأثیر عوامل رویشگاهی بر شاخص‌های رشد و مقاومت دانه‌رست افراپلت در نهالستان

صفحه 42-50

کامبیز اسپهبدی؛ سیف‌الله خورنکه؛ حیدر پناه‌پور؛ سیدعلی‌اکبر رضایی؛ علی باقری


6. تأثیر تنش‌کمبود آب بر پتانسیل آب برگ تعدادی از درختان و درختچه‌ها

صفحه 51-62

مجید شبان؛ سید جمال‌الدین خواجه‌الدین؛ حمیدرضا کریم‌زاده


7. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف گل محمدی از نظر آلودگی به سفیدک پودری رز (Sphaeroteca pannosa)

صفحه 63-74

فهیمه جامی؛ سیدابراهیم صادقی؛ سید رضا طبائی عقدائی؛ محمد حسن عصاره