دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1386، صفحه 85-182 
3. بررسی همولوژی کروموزومی بین سه گونه آژیلوپس (Aegilops sp) ایرانی حامل ژنوم D و گندم نان (Triticum aestivum)

صفحه 95-112

محمد جعفرآقایی؛ محمدرضا نقوی؛ علیرضا طالعی؛ منصور امیدی؛ جواد مظفری


5. تکثیر گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth) با استفاده از کشت رویان

صفحه 129-141

معصومه مدرس؛ پروانه ابریشم‌چی؛ حمید اجتهادی؛ علی رمضانی


6. ریزازدیادی Blakely Eucalyptus gongylocarpa

صفحه 142-158

مریم اکبری‌خباز؛ عباس قمری زارع؛ مه لقا قربانلی؛ محمد حسن عصاره؛ میترا امام