دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، پاییز و زمستان 1387 
2. بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیتهای مختلف گونه علف باغ glomerata) (Dactylis

صفحه 14-26

رضا محمدی؛ مجتبی خیام نکویی؛ آقا فخر میر لوحی؛ خورشید رزمجو


3. بررسی تنوع کاریوتیپی در سه گونه از جنس تلخ بیان (Sophora sp.)

صفحه 27-36

هوشمند صفری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ نسرین جلیلیان؛ مهدی ضیائی نسب


6. تأثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی تاغ (Haloxylon aphyllum)

صفحه 75-93

محمد هادی راد؛ سید رضا میر حسینی؛ محمد علی مشکوه