دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1388 
1. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از توده‌های بنگ‌دانه (L. Hyoscyamus niger) ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 1-14

محمد جواد یوسفی هریکنده ئی؛ محمد اسماعیل حسنی؛ حسن مداح عارفی؛ متین محمدی پور


3. توانمندی‌ ژنتیکی در القاء کالوس و رشد جنین‌ نارس در جمعیت‌هایی از گز روغنی (Moringa peregrina ( Forssk). Fiori)

صفحه 29-37

حسین میرزایی ندوشن؛ فرشته اسدی کرم؛ میترا امام؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ هاشم کنشلو؛ محمد یوسف آچاک


9. اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب بذر گیاه مریم نخودی (Teucrium polium)

صفحه 100-111

مریم شاکری؛ منیژه میان آبادی؛ راضیه یزدان پرست


13. بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی

صفحه 139-154

پروین صالحی شانجانی؛ محمد حسن عصاره؛ محسن کلاگری