دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1389 
2. نگهداری بذر کیکم (Acer monspessulanum ) در شرایط فراسرد

صفحه 12-23

فیروزه حاتمی؛ مریم جبلی؛ محبتعلی نادری شهاب؛ مسعود طبری؛ علی اشرف جعفری


4. تکثیر درون‌شیشه‌ای درختان بالغ اکالیپتوس گرندیس (Eucalyptus grandis)

صفحه 35-44

میترا امام؛ محمد حسن عصاره؛ شکوفه شهرزاد؛ کیکاووس خجیر


6. مطالعه کاریولوژیکی چهار گونه Anthemis از ایران

صفحه 55-62

کاظم یوسف زاده؛ سعداله هوشمند؛ حسین زینلی


8. ریزازدیادی گیاه دم‌گاوی (Smirnovia turkestana Bunge)

صفحه 74-82

شکوفه ناصر؛ عباس قمری زارع؛ شکوفه شهرزاد؛ غلامرضا بخشی خانیکی


10. تاثیرنوع محیط کشت بر رویان‌‌زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی

صفحه 93-101

مریم پیوندی؛ هلال نعمت فرحزادی؛ صدیقه اربابیان؛ مهدی حسینی مزینانی


11. شناسایی، جمع‌آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه‌های جنگلی در استان مرکزی

صفحه 102-114

حیدر پناهپور؛ حجت الله زاهدی پور؛ فاطمه احمدلو؛ سیاوش آقاخانی؛ یوسف یوسفی


13. مطالعه ریخت‌‌شناسی و ریخت‌‌زایی در سه گونه از Arabidopsis ایران

صفحه 125-132

غلامرضا بخشی خانیکی؛ مه لقا آقاجعفری؛ بهروز شاهسون بهبودی